Forskningsfinansiering

Skolforskningsinstitutets finansiering av praktiknära forskning

Praktiknära skolforskning kan röra många olika områden inom förskolans och skolans verksamhet. Det som specifikt ska karaktärisera den forskning som Skolforsk­ningsinstitutet finansierar är dock att den ska utgå från de utmaningar och frågeställningar som förskolans och skolans verksamma möter i anslutning till undervisningen. Inriktningen avser alltså i första hand att bidra med kunskap om hur undervisningen kan utvecklas och förbättras, i syfte att främja barns och elevers utveckling och lärande.

Skolforskningsinstitutet ställer samma krav på hög vetenskaplig kvalitet som andra forskningsråd. Utöver det ställer vi krav på att projektens frågeställningar ska vara relevanta för de som är verksamma i förskolan och skolan. Forskare som söker medel måste vara anställd i en forskande miljö, men förskolans och skolans verksamma får med fördel delta i forskningen. Genom att involvera professionen i forskningsprojekten utnyttjas och integreras deras kunskap och beprövade erfarenhet.

Skolforskningsinstitutets utlysningar sker en gång per år och projekt beviljas medel för som längst tre år. 2017 års utlysning (har nu stängt)

Ladda gärna ner vårt informationsblad som i korthet beskriver de sju projekt som beviljades finansiering i 2016 års utlysning. Mer information finns under fliken Finansierade forskningsprojekt 2016 till vänster.

Vetenskapsrådets utlysning av forskningsbidrag inom utbildningsvetenskap är bredare än Skolforskningsinstitutets och avser grundläggande forskning av hög kvalitet inom lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning. Projektbidrag utbildningsvetenskap, Vetenskapsrådet (UVK)

För mer information kontakta

forskningsansokan@skolfi.se