DigiTaktik – Digitala verktyg i förskolan för lärande och formativ återkoppling i samband med tidiga förmågor och grundläggande färdigheter i matematik

Skillnaden i kunskapsnivå mellan barn ökar och forskning visar på stora skillnader i tidig matematik redan innan skolstart. Därför är det viktigt att studera hur aktiviteter med digitala verktyg i förskolan kan utvecklas för att främja barns utveckling och lärande. Mer precist vill vi utveckla och evidensbasera en förskoledidaktisk metod för formativa processer kring grundläggande förmågor i tidig matematik. Målet i förlängningen är att alla barn ska börja skolan med förutsättningar att kunna tillgodogöra sig undervisningen i matematik.

Förskollärares önskan att följa barns tidiga matematik med digitala verktyg

I och med den nationella digitaliseringsstrategin har arbetet med digitala verktyg på förskolan diskuterats på många olika arenor, såväl inom politiken och akademin som i förskolans verksamhet. Det är en utmaning för förskolan att kunna förstå, följa och utmana barnens digitala aktiviteter. I ett nätverk mellan forskning och förskoleverksamhet efterfrågade förskollärare bättre verktyg för arbetet med att utveckla och stärka barns individuella potential inom ramen för förskolans grupporienterade lärpraktiker. Framförallt diskuterades matematik och frågan ställdes: kan digitala verktyg vara en möjlig resurs för att bättre planera, iscensätta, följa, utmana, dokumentera och formativt stödja barns utforskande och lärande? Därför fokuserar vi vår forskning på att vidareutveckla ett redan existerande digitalt matematikspel med fokus på dess funktion som verktyg och stöd för förskollärare.

Samarbetsprojekt mellan förskola, kommun och olika forskningsfält

I projektet möts forskningsområdena förskoledidaktik, kognitionsvetenskap samt barn- och ungdomsvetenskap i förskolans praktik. I sådana möten har vi gemensamt formulerat ett antal forskningsfrågor. Vi vill tillsammans undersöka hur ett funktionellt pedagogverktyg kan utformas för att stötta pedagogers arbete med lärandemålen för såväl barngruppen som för individuella barn. Vi vill också utveckla kunskap om hur digitala lärspel kan bidra till synliggörande och uppnående av målen för matematisk förmåga i styrdokumenten. Forskningsfrågorna kommer att studeras genom en kontrollerad, didaktiskt designad, interventionsstudie. Vi kommer börja forskningsarbetet i Nacka där metoder för undervisning med ett forskarutvecklat lärspel kommer att provas ut tillsammans med pedagoger som deltagit i tidigare forskningsprojekt – på så sätt drar vi nytta av värdefull pedagogkompetens. I ett andra steg sker en kontrollerad interventionsstudie med det utvecklade lärspelet på ett urval nya förskoleavdelningar i Nacka såväl som i Lund/Genarp. Där samarbetar vi med de många förskollärare som kommer att vara de som driver interventionen med sina 4- och 5-åringar inom ramen för sina vanliga anställningar. De redan erfarna förskollärarna får tid utanför arbetet i barngrupp till att handleda och assistera förskollärarna på interventionsförskolorna. Målet är att ta reda på om ett lärspel tillsammans med ett pedagogverktyg kan utveckla barns grundläggande matematik och hur dessa i så fall kan användas på ett bra sätt i förskolan.

Det är vi som driver projektet

Projektet organiseras av forskare och förskollärare i Stockholm och Lund. Kjällander är vetenskaplig ledare på universitetet och kommer att leda projektgruppen. Tillsammans med forskarna Frankenberg, Gulz och Haake kommer hon att implementera interventionsstudien. Forskarna ansvarar också för genomförandet av alla pre- och posttester, filmetnografi och dataanalys. Sundman-Brott (huvudman) är ansvarig på Nacka kommun där Kallin (förskollärare/projektledare digital kompetens) och Gagner (mediapedagog/utvecklingsledare) arbetar, bland annat som avlönade projektmedlemmar med att driva projektet samt kommunicera med förskollärare, chefer och forskare. Såväl forskare som pedagoger har en omfattande kunskap om förskolan och har bidragit till fältet, inte bara med forskning, utan också med föreläsningar och populärvetenskapliga böcker.

Hela projektgruppen, såväl förskollärare som chefer och forskare kommer att samarbeta med internationella forskare såsom Pakulak vid University of Oregon samt Schwarz och Pilner-Blair vid Stanford University. Dessa och andra internationella forskare från Minnesota och London ingår i projektets referensgrupp och vi kommer att mötas kontinuerligt under hela projekttiden. Vår projektledare har under terminen då projektet designats befunnit sig på Stanford University och fått vägledning inför projektstarten. Alla involverade förskollärare och forskare deltar sedan kontinuerligt i spridning av studiens resultat. Efter avslutat projekt är tanken att det icke-kommersiella lärspelet och pedagogverktyget ska kunna användas i ordinarie förskoleverksamheter i hela landet under barnens sista år på förskolan.

Forskningsledare: Susanne Kjällander, fil.dr, Stockholms universitet