Finansierade forskningsprojekt 2018

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja sju projekt bidrag till praktiknära skolforskning. Sammantaget fördelas knappt 27 miljoner kronor över en period på tre år. Vid årets utlysning inkom 65 ansökningar från 21 lärosäten.

Inriktningen för årets utlysning av forskningsbidrag är: Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

 

DUTTA – DidaktikUtvecklande studier av Toddlares Taluppfattning och begynnande Aritmetikfärdigheter

Forskningsledare: Camilla Björklund, professor, Göteborgs universitet

 

21 århundradets läskompetenser för 21 århundradets Sverige

Forskningsledare: Lydia Kokkola, professor, Luleå tekniska universitet

 

Se eller räkna? Elevers räknestrategier i addition och subtraktion med tiotalsövergång

Forskningsledare: Angelika Kullberg, docent, Göteborgs universitet

 

Hur lära sig att tänka kritiskt i samhällskunskap? Ett projekt som prövar ett variationsteoretiskt undervisningsupplägg för att utveckla elevernas kritiska tänkande i grundskolans samhällskunskap

Forskningsledare: Kristoffer Larsson, fil.dr, Göteborgs universitet

 

Undervisning för och lärande av handlingskompetens i utbildning om antibiotikaresistens

Forskningsledare: Eva Lundqvist, docent, Uppsala universitet

 

Att skärpa den etiska blicken och rösten – En skönlitteraturbaserad etikundervisnings möjligheter och svårigheter

Forskningsledare: Christina Osbeck, docent, Göteborgs universitet

 

Socialt samspel i lekstunder och språkaktiviteter: specialpedagogiska insatser i inkluderande förskolor för barn i behov av stöd

Forskningsledare: Eva Siljehag, fil.dr, Stockholms universitet