Forskningssammanställningar

Skolforskningsinstitutet använder begreppet forskningssam­manställningar som ett samlingsnamn för de olika forskningsbaserade produkter som institutet tar fram:

  1. Systematiska översikter. Dessa kallas även ibland kunskapsutvärderingar eller systematiska litteraturöversikter (eng. systematic review). En systematisk översikt innebär att man sammanställer den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen inom ett område som grund för praktiskt verksammas beslut om handlingar, aktiviteter, processer, m.m. De kan även utgöra en utgångspunkt för politiskt beslutsfattande.
  2. Kartläggningar av befintlig forskning. Beskrivningar av vilken forskning som finns inom olika områden. Dessa beskrivningar är oftast mer schematiska och innehåller inga synteser eller slut­satser.
  3. Relevans- och kvalitetsprövning av internationella forsknings­sammanställningar. Systematiska översikter görs på flera olika håll runt om i världen. Skolforskningsinstitutet prövar dessa med avseende på hur relevanta de är för svensk skola och med vilken kvalitet de är gjorda.

När det gäller de systematiska översikterna kommer Skolforsk­ningsinstitutet att publicera dessa i flera olika versioner – en fullständig studie (ibland benämnd teknisk rapport), en sammanfattning, och ett blad med presentation av studiens huvudsakliga resultat.

Det kan vara svårt att uppfatta hur enskilda forskningsresultat kan vara användbara i skolans undervisningspraxis. Skolforskningsinstitutet kom­mer därför att, i egen regi eller i samverkan med andra myndigheter och organisationer, ta fram publikationer som presenterar institutets forsk­ningsresultat och diskuterar dessa ur olika metodiska och didaktiska perspektiv. Syftet är att ge mening åt den kunskap som forskningen tar fram och att ge underlag till utveckling av skolans undervisning.