Försöksverksamheten

Försöksverksamheten är ett projekt där en grupp lärare från olika skolor på ett systematiskt sätt ska pröva och utvärdera utvalda arbetssätt och metoder från Skolforskningsinstitutets kommande systematiska översikter.

5_webb_600px

Försöksverksamheten tillsammans med Lena Adamson, Skolforskningsinstitutet 2017.

Skolforskningsinstitutet har ett samarbete med Göteborgs Universitets masterutbildning i evidensbasering. Lärarna som deltar läser en 15 hp- kurs i evidensbasering under en termin, och under följande termin tillämpar deltagarna metoder och arbetssätt ur Skolforskningsinstitutets systematiska översikter på sina egna skolor, under vetenskaplig handledning. Rektorer och andra huvudmän kan nominera lärare för deltagande. Nästa start är hösten 2018, anmälningar tas emot till och med den 2 april.

En av Skolforskningsinstitutets huvuduppgifter är att göra forskningssammanställningar över praktiknära forskning och sprida dessa forskningsresultat. En viktig utgångspunkt i arbetet med dessa sammanställningar är praktikens utmaningar och behov av ny kunskap ­– vad behövs för att kunna bedriva undervisning på vetenskaplig grund? Lika viktigt är att institutet tar tillvara erfarenheter från skolans praktik då dessa forskningsresultat prövas i en svensk kontext.

2016 startades vid Skolforskningsinstitutet  därför ett program kallat Försöksverksamheten, där en grupp lärare från olika skolor på ett systematiskt sätt ska pröva och utvärdera utvalda arbetssätt och metoder från institutets systematiska översikter.

Första terminen – utbildning i evidensbasering

Som ett första steg, och som en förberedelse inför det fortsatta arbetet, går deltagarna kursen Evidens i praktiken: Förändring av verksamheter utifrån evidens vid Göteborgs universitet. Som examinationsuppgift genomför varje deltagare en studie där en verksamhetsrelevant frågeställning undersöks i syfte att planera ett kommande förändringsarbete. Här kan du hämta presentationer av examensarbeten från den första omgången av programmet

Information om kursen Evidens i praktiken: Förändring av verksamheter utifrån evidens (pdf)

Andra terminen – arbetssätt och metoder prövas

Under den andra terminen väljer deltagarna bland arbetssätt och metoder från institutets systematiska översikter, för att pröva dessa i sina respektive verksamheter. De får vetenskaplig handledning under arbetet.

Fördjupningsmaterial

Du som vill veta mer om Försöksverksamheten kan titta på Försöksverksamhetens vetenskapliga ledare Morten Sagers presentation Evidensbasering i skolans värld: En försöksverksamhet – på riktigt (pdf). Här finns också en gästföreläsning av Julie Watson, Research Lead på Huntington Research School (Storbritannien), på temat Developing your knowledge of evidence in education (pdf).