Inbjudan att nominera deltagare till Försöksverksamheten 2018–2019

Sista nomineringsdatum 2 april 2018.

Informationsblad om nomineringen (pdf)

Skolforskningsinstitutet har sedan hösten 2016 byggt upp Försöks­verksamheten där en grupp lärare från olika skolor på ett systematiskt sätt prövar och utvärderar utvalda arbetssätt och metoder från institutets systematiska översikter. Lärare som deltar blir en del av Skolforsknings­institutets nätverk för att främja forskningsbaserad undervisning.

Vi inbjuder nu till nominering av lärare till en andra omgång, Försöks­verksamheten 2018–19, där deltagare från första omgången kommer att agera som mentorer. Vi bad deltagarna från Försöksverksamheten 2016–2017 beskriva vilka förmågor de har  utvecklat som ett resultat av deltagandet, och vad de ser för potential att använda dessa förmågor i sitt arbete och i sin organisation. Deras svar resulterade i denna sammanställning. Mer information om nominering, upplägg, profil- och antagningskrav för Försöksverksamheten 2018–2019 finns i dokumentet Nominering Försöksverksamheten 2018–2019.

För huvudmannens del innebär deltagande i Försöksverksamheten bland annat
• en generell kompetensutveckling för någon eller några lärare inom området systematisk verksamhetsutveckling genom evidensbasering – kompetenser som sedan kan användas på olika nivåer i den egna organisationen
• att ett undervisningsutvecklande projekt utförs på den egna skolan/skolorna med grund i forskningsbaserade metoder och arbetssätt, med vetenskaplig handledning under projektets gång
• goda möjligheter att utveckla ett nätverk med andra skolor/huvudmän med avseende på undervisningsutvecklande aktiviteter och projekt.

För Skolforskningsinstitutets innebär samarbetet möjligheter att
• ta tillvara på erfarenheter från skolans praktik då forskningsresultaten från våra systematiska översikter prövas i en svensk kontext
• utveckla våra nätverk med svenska lärare och skolor.