Inledning

Undervisningen i skolan ska vara kopplad till vad forskningen säger. Det gäller både vad skolan undervisar om och hur skolan undervisar. När det gäller denna vetenskapliga koppling förekommer ett antal olika begrepp: på vetenskaplig grund, med ett vetenskapligt förhållningssätt, evidens, evidensbaserad, evidensinformerad, och dessutom begreppet beprövad erfarenhet. Det är inte alltid lätt för de som arbetar inom förskolan och skolan att hålla reda på vad dessa begrepp står för. Här följer en kort text om hur Skolforskningsinstitutet använder några av dessa begrepp. Andra kan givetvis definiera dessa begrepp på andra sätt, både i detta och i andra sammanhang.

Skolforskningsinstitutet verkar för att förskolan och skolan ska bedriva sin undervisning ”på vetenskaplig grund”. Det betyder att de ska bedriva undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda resultat om metoder och arbetssätt. Vi ska på så sätt bidra till att barn och elever får goda förutsättningar att utvecklas och lära sig, samt bidra till att förbättra elevernas kunskapsresultat. Det framgår av förordningen (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet. Institutet gör detta dels genom att producera systematiska översikter över den forskning som görs på området, och dels genom att finansiera praktiknära forskning.

Utgångspunkten för institutets uppdrag är de bestämmelser som infördes i 2010 års skollag (2010:800) och som lyder: ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (1 kap. 5§ tredje stycket skollagen). Det är en lagtext som är unik bland de länder som deltar i PISA.

Dessa två begrepp, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, har fått ett stort genomslag i skolvärlden. Skollagen preciserar inte begreppen. Därför tolkas begreppen ofta olika av de som arbetar inom skolan, där det tidigare saknats en vetenskaplig och forskande tradition och kultur. Ibland pratar man även om att undervisningen ska vara ”evidensinformerad”, vilket är ett begrepp som också väcker en hel del motstånd (Levinsson 2013).

Under min tid som myndighetschef för Skolforskningsinstitutet har jag blivit medveten om att många förskollärare, lärare och skolledare faktiskt känner sig något vilsna på detta område. Det är något som även forskningen pekar på (Kroksmark 2016).

De som arbetar praktiskt med undervisning måste kunna omsätta dessa begrepp i handlingar. De behöver veta rent konkret vad det till exempel betyder ”att bedriva undervisning på vetenskaplig grund”. Hur gör man då? Och vad är egentligen ”en vetenskaplig grund”? Är det samma sak som ”ett vetenskapligt förhållningssätt”? Och evidens, vad är det i det här sammanhanget? Hör det inte bara till det medicinska området?

 

Undervisning på vetenskaplig grund betyder att man bedriver sin undervisning med hjälp av resultat från forskning

Vetenskaplig grund och vetenskapligt förhållningssätt är inte samma sak

Ett vetenskapligt förhållningssätt betyder bland annat att man ”vänder och vrider” på saker

Det är viktigt att veta vad det är för slags text man läser – inte bara vem som har skrivit den

Evidens betyder stöd eller belägg – inte bevis

Evidensinformerad undervisning är ett bredare begrepp än undervisning på vetenskaplig grund

Skolforskningsinstitutets verksamhet utgår alltid från de verksammas behov

Nyckelbegrepp