Skolforskningsinstitutets verksamhet utgår alltid från de verksammas behov

Skolforskningsinstitutets verksamhet ska alltid utgå från vad de som undervisar i förskolan och skolan behöver, både när det gäller de forskningsöversikter vi gör och den forskning vi finansierar.

När det gäller våra forskningsöversikter arbetar vi därför kontinuerligt med att inventera behoven i skolans olika verksamhetsformer. Det gör vi för att ta reda på vilka utmaningar de som arbetar i undervisningsvardagen verkligen står inför, och var behoven av forskningsbaserad kunskap är som störst. Målet är att varje forskningsöversikt ska ge kunskap som direkt går att använda av de som arbe­tar i förskolan eller skolan när det handlar om undervisning­ens planering, genomförande eller utvärdering inom det område som översikten behandlar.

Då det gäller de forskningsprojekt som institutet finansie­rar har vi strikta krav på att även dessa ska utgå från under­visningsnära frågeställningar. Projekten måste bedrivas i anslutning till   undervisningen, frågorna ska vara formule­rade tillsammans med skolans verksamma och det måste finnas samarbetsavtal mellan lärosätet och de förskolor eller skolor som är inblandade. I övrigt har vi samma krav på den vetenskapliga kvaliteten som andra svenska forsk­ningsråd.

För att sammanfatta så kan forskningsbaserad kunskap alltså alltid bara vara ett av flera beslutsunderlag. Den kan aldrig ersätta den individuella förskollärarens eller lärarens expertis. För att fritt och nu i ett undervisningssammanhang citera Sackett, Rosenberg, Muir Gray, Haynes och Scott Richardson (1996): ”De lärare som är rädda för att undervisningen nu ska bedrivas ur ett mekaniskt topdown kokboksperspektiv, kommer att finna att de som förespråkar en evidensinformerad undervisning står tillsammans med dem på barrikaderna”.

 

Nyckelbegrepp