Undervisning på vetenskaplig grund betyder att man bedriver sin undervisning med hjälp av resultat från forskning

Begreppet vetenskaplig grund syftar på forskningsbaserad kunskap, det vill säga kunskap som baseras på resultat från vetenskapliga studier. Det handlar givetvis bland annat om ämnesinnehållet; vad säger den senaste forskningen inom det ämnesområde jag undervisar? Men det handlar också om vad den senaste forskningen säger om hur man undervi­sar om just detta ämnesinnehåll för att främja barns och elevers utveckling och lärande på bästa sätt.

För att skaffa sig denna kunskap är det bra att börja orientera sig brett på området, med hjälp av olika typer av forskningssammanställningar. Exempel på sådana samman­ställningar är systematiska översikter (systematic reviews), kunskapsöversikter, forskningsöversikter och metaanalyser. Att luta sig mot enskilda studier kan vara vanskligt, om den som gör det inte redan har mycket gedigna kunskaper på forskningsområdet ifråga. En enskild studie kan i värsta fall komma fram till andra resultat än de flesta andra studier inom samma område. Det skulle givetvis kunna handla om nya banbrytande resultat, men utan egna kunskaper på området blir det omöjligt att värdera.

 

Vetenskaplig grund och vetenskapligt förhållningssätt är inte samma sak

Ett vetenskapligt förhållningssätt betyder bland annat att man ”vänder och vrider” på saker

Det är viktigt att veta vad det är för slags text man läser – inte bara vem som har skrivit den

Evidens betyder stöd eller belägg – inte bevis

Evidensinformerad undervisning är ett bredare begrepp än undervisning på vetenskaplig grund

Skolforskningsinstitutets verksamhet utgår alltid från de verksammas behov

Nyckelbegrepp