Evidens betyder stöd eller belägg – inte bevis

Evidensbegreppet har använts under lång tid inom medi­cinsk forskning. Någon gång under 1980–90-talen blev det i huvudsak knutet till ett visst sätt att bedriva forskning, så kallade randomiserade kontrollstudier. Forskare använder den typen av studier för att mäta förändring över tid och för att jämföra resultat mellan olika grupper, till exempel om en behandling är mer verksam än en annan.

Det är fullt möjligt att göra den typen av studier även inom utbildningsområdet, men här behövs också andra forsknings­metoder. Det räcker inte bara att veta att något fungerar, eller kanske snarare att något har fungerat. Vi behöver också få en djupare förståelse för varför det fungerar, och i vilka sammanhang. Inom många områden används evidensbegreppet numera därför i en betydligt bredare mening. Denna breddning av begreppet har skett även på det medicinska området.

En vanlig missuppfattning är att evidens betyder bevis för att något är sant. Exempelvis jurister kan använda ordet evidens på detta sätt. Men inom forskningen har det inte den innebörden. Det finns alltid en liten statistisk felmarginal i ett forskningsresultat eller ett utrymme för andra tolkningar.
I ett vetenskapligt sammanhang kan vi enbart säga om något har starkt ­eller kanske mindre starkt vetenskapligt stöd. Om man vill använda ett bra svenskt ord istället för evi­dens kan man använda ordet belägg.

 

Vetenskaplig grund

Vetenskapligt förhållningssätt

Kritisk granskning

Evidensinformerad undervisning