Evidensinformerad undervisning är ett bredare begrepp än undervisning på vetenskaplig grund

Att undervisa på vetenskaplig grund handlar alltså om att bedriva sin undervisning utifrån forskningsbaserad kunskap som hämtar sina resultat från vetenskapliga studier. Men skolans undervisning kan inte bara bedrivas utifrån vad forskningen kommit fram till, lika lite som det kan göras inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Dels saknas det forskning på många områden. Men framför allt skulle detta leda till ett förenklat kokboksförfarande och top down-perspektiv, där varken den enskilde förskollärarens eller lärarens kunskaper och erfarenheter kommer till användning. Ett sådant sätt att bedriva undervisning skulle inte heller ta någon hänsyn till de behov barnen eller elev­erna har.

Därför behöver vi använda ytterligare ett begrepp som visar att även annan kunskap än den forskningsbaserade behövs i undervisningen. Skolforskningsinstitutet har valt att använda uttrycket evidensinformerad praktik eller evidensinformerad undervisning, eftersom det just är undervisningen som står i institutets fokus. Det knyter också an till skollagens formulering att utbildningen ska vila både på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Evidensinformerad undervisning kräver ett bottom up-perspektiv, där läraren väver samman den bästa forskningsbaserade kunskapen med sin egen erfarenhetsbaserade kunskap, men också med barnens och elevernas synpunkter, behov och val.

 

Vetenskaplig grund

Vetenskapligt förhållningssätt

Kritisk granskning

Evidens betyder stöd eller belägg – inte bevis