Kritisk granskning

Det är viktigt att veta om det man läser har publicerats i ett vetenskapligt sammanhang, och därmed är granskat av and­ra experter på samma område (peer review) eller inte. Även om det inte är någon garanti så ska peer review-­processen borga för att resultaten som publiceras är tillförlitliga och att de är hederligt presenterade. Sedan kan forskare producera både texter som är peer review-granskade och texter som inte är det.

Då det gäller resultaten som kommer från en systematisk översikt så är denna kritiska granskning redan gjord. Dels ge­nom att de enskilda studierna som ingår i översikten är granskade i samband med att de publiceras var för sig, dels genom att de genomgår flera granskningar i samband med att översikten görs. Men det skadar ändå aldrig att själv ha ett kritiskt perspektiv. Man kan exempelvis fundera på om över­sikten är relevant för de förhållanden man själv verkar inom, och när översikten gjordes. Tumregeln är att en systematisk översikt bör uppdateras var tredje år, men det beror naturligtvis på forskningsområdet.

 

Vetenskaplig grund

Vetenskapligt förhållningssätt

Evidens betyder stöd eller belägg – inte bevis

Evidensinformerad undervisning