Pågående systematiska översikter

Skolforskningsinstitutet arbetar för närvarande med fem systematiska översikter.

Feedback i skrivundervisningen

I många sammanhang betonas att feedback kan ge positiva effekter för elevens lärande. Översikten ska därför granska det vetenskapliga stödet för olika feedbackmetoder med fokus på läs- och skrivutveckling.

Språkutvecklande naturvetenskapsundervisning för andraspråkselever

För många av de elever som har ett annat modersmål än svenska innebär skolspråket, det delvis ämnesspecifika språk som används i undervisningen, en särskild utmaning. För en kontinuerlig kunskapsutveckling behöver därför språket stödjas i alla ämnen. Översikten fokuserar specifikt på språkutvecklande arbetssätt inom ramen för de naturvetenskapliga skolämnena.

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Läsförståelse är en central komponent i elevers läsförmåga. Både verksamma lärare och forskare på området har dock pekat på att det saknas kunskap om hur läsundervisningen kan struktureras för att utveckla elevers förmåga att till exempel tolka och analysera texter. Därför fokuserar denna översikt på hur lärare kan arbeta med undervisning om lässtrategier som ett specifikt arbetssätt för att främja elevers läsförståelse.

Lek i förskolan

Syftet med översikten är att sammanställa forskning om hur förskollärare och annan personal i förskolan kan utveckla arbetssätt och lärmiljöer som främjar barns lek. Vi inriktar översikten mot barns sociala förmågor och inkluderar förutom förskola även förskoleklass.

Arbetssätt och metoder i undervisningen inom vuxenutbildningen

Det övergripande syftet är att identifiera arbetssätt och metoder som kan utveckla undervisningen inom vuxenutbildningen för att möta utmaningarna med individanpassning och kontinuerlig antagning. Bakgrunden till översikten är en behovsinventering som visar hur det finns betydande utmaningar inom vuxenutbildning till följd av heterogena elevgrupper och kontinuerlig antagning.

 

Läs informationsbladet om pågående systematiska översikter

Framsida pågående översikter 2018