Pågående systematiska översikter

Skolforskningsinstitutet arbetar för närvarande med sex systematiska översikter.

Här kan du ladda ner ett informationsblad om de sex översikterna.

Pågående översikter, illustration

Övergripande inriktningar

Nedan följer en kort beskrivning om de de pågående översikterna, följ länkarna för mer information.

Översikt 1: Klassrumsdialog i matematikundervisningen

En viktig del i skolans arbete handlar om hur den dagliga undervisningen kan möta och tillvarata elevers olikheter. Översikten inriktas mer specifikt mot frågan om hur lärare kan utforma klassrumsdialoger i matematikundervisningen, som främjar elevers delaktighet och lärande.

Översikt 2: Språkutvecklande naturvetenskapsundervisning för andraspråkselever

För många av de elever som har ett annat modersmål än svenska innebär skolspråket, det delvis ämnesspecifika språk som används i undervisningen, en särskild utmaning. För en kontinuerlig kunskapsutveckling behöver därför språket stödjas i alla ämnen. Översikten fokuserar specifikt på språkutvecklande arbetssätt inom ramen för de naturvetenskapliga skolämnena.

Översikt 3: Feedback inom skrivutveckling

I många sammanhang betonas att feedback kan ge positiva effekter för elevens lärande. Översikten ska därför granska det vetenskapliga stödet för olika feedbackmetoder med fokus på läs- och skrivutveckling.

Översikt 4: Digitala resurser i matematikundervisningen

Den systematiska översikten ska undersöka hur elevers lärande och kvaliteten i undervisningen i matematik påverkas när denna bedrivs med stöd av digitala resurser. Exempel på resurser kan vara program för färdighetsträning och förståelse, kalkyl- och grafverktyg eller spel.

Översikt 5: Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Läsförståelse är en central komponent i elevers läsförmåga. Både verksamma lärare och forskare på området har dock pekat på att det saknas kunskap om hur läsundervisningen kan struktureras för att utveckla elevers förmåga att till exempel tolka och analysera texter. Därför fokuserar denna översikt på hur lärare kan arbeta med undervisning om lässtrategier som ett specifikt arbetssätt för att främja elevers läsförståelse.

Frågeställningarna kommer att specificeras ytterligare inom ramen för det fortsatta arbetet med respektive översikt.

Översikt 6: Lekens roll i lärandet

Översikten är inriktad på förskolan och lekens roll för barns utveckling och lärande. Frågeställningen som arbetet utgår ifrån inledningsvis är: Hur, och under vilka förutsättningar, kan lek främja barns utveckling och lärande i förskolan?

Vad är en systematisk översikt?