Arbetssätt och metoder i undervisningen inom vuxenutbildningen

Övergripande fråga

Den systematiska översiktens övergripande syfte är att identifiera arbetssätt och metoder som kan utveckla undervisningen inom vuxenutbildningen för att möta utmaningarna med individanpassning och kontinuerlig antagning.

Nuläge i projektet

Arbetsgång frågeställningBakgrund

För att möta mångfald och heterogenitet har individanpassning blivit ett centralt begrepp inom vuxenutbildning. Individanpassning inom vuxenutbildning medför att det finns en stor flexibilitet avseende när de studerande kan påbörja sina studier, i vilken takt de vill studera samt vilken studieform som kan tillämpas. Detta ställer krav på lärare att hitta bra arbetssätt och metoder för att möta varje elev på bästa sätt.

Under 2017 genomförde Skolforskningsinstitutet en behovsinventering genom fokusgrupper med lärare och forskare inom vuxenutbildningsområdet. Därefter sammanställdes en förstudie med syftet att undersöka behovet av att ta fram en systematisk översikt om undervisningsnära forskning om individanpassad vuxenutbildning.

Resultatet av detta arbete har påvisat ett stort behov av en systematisk forskningsöversikt av undervisningsnära forskning om individanpassning inom vuxenutbildning. Inte minst aktualiseras detta av att digitala verktyg ofta används för att öka flexibiliteten i tid och rum. Det är av stor betydelse att sådana verktyg används på ett sätt som har stöd av empirisk forskning och beprövad erfarenhet. Målet för denna systematiska översikt är att sammanställa sådan forskning och göra den tillgänglig för lärare och andra verksamma inom vuxenutbildningen i Sverige.

Projektgrupp

Externa forskare

  • Stefan Hrastinski, professor i medieteknik, KTH
  • Andreas Fejes, professor i vuxenpedagogik, Linköpings universitet
  • Staffan Nilsson, docent i pedagogik, Stockholms universitet

Från Skolforskningsinstitutet

  • Pontus Wallin, fil. dr, projektledare
  • Johan Wallin, fil. dr, biträdande projektledare
  • Aiko Nakano Hylander, fil. dr, informationsspecialist
  • Maria Bergman, projektassistent

 

För mer information kontakta

Pontus Wallin
forskare/projektledare, fil.dr
tel: 08-523 29 818
pontus.wallin@skolfi.se