Feedback i skrivundervisningen

Övergripande fråga

Med denna systematiska översikt vill vi ge lärare möjlighet att ta till sig forskningsbaserad kunskap som kan vara till hjälp vid användning av feedback i syfte att utveckla elevers skrivförmåga. Den övergripande fråga som vi vill besvara är:

Vad kännetecknar feedback som ges av lärare till elever som ger förutsättningar för eller kan  bidra till att utveckla elevernas skrivförmåga?

Frågeställningar

Den övergripande frågan har vi valt att precisera i tre delfrågor:

 • Vad påverkar elevers möjligheter att ta tillvara feedback i relation till när den ges under ett skrivförlopp?
 • Vad påverkar elevers möjligheter att ta tillvara feedback i relation till vad i en text den har fokus på?
 • Vad påverkar elevers möjligheter att ta tillvara feedback i relation till hur den ges och tas emot?

Frågorna kan antas fånga in centrala aspekter på skrivutvecklande feedback och vår bedömning är att dessa är rimliga att ställa ur ett undervisningsperspektiv.

Nuläge i projektet

Sammanställning av resultat och slutsater är nu avklarad och översikten är skickad på extern granskning.

Arbetsgång, sammanställning av resultat och slutsatser

 

Bakgrund

Feedback har fått stort genomslag i Skolsverige på många nivåer. Flera olika grupper av lärare sprider kunskaper om och erfarenheter av att arbeta formativt på sociala medier som till exempel Facebook. Med jämna mellanrum ordnar lärarfackförbunden fortbildningsdagar kring temat formativ bedömning. På lokal och regional nivå förekommer en betydande verksamhet kopplad till formativ bedömning, till exempel i form av offentliga digitala plattformar, där lärare kan ta del av kollegors arbete med formativ bedömning. Skolmyndigheter lyfter fram feedback som en framgångsfaktor.

Intresset för feedback i undervisningen är stort. Den generella uppfattningen är att feedback ger goda effekter på elevens lärande. Samtidigt visar forskningsstudier på att andra komponenter som till exempel tidpunkt, ålder etc. påverkar resultaten av feedback.

Inom de flesta ämnena i skolan är skrivförmåga ett viktigt redskap. Vilka feedback-metoder som förbättrar elevers förmåga att skriva, är därför högst relevant att utreda.

Projektgrupp

Projektet genomförs av en projektgrupp bestående av externa forskare och medarbetare vid Skolforskningsinstitutet.

Externa forskare

 • Per Holmberg, professor i svenska språket, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet
 • Viveca Lindberg, docent i pedagogik, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University
 • Åsa Hirsh, fil.dr, lektor i pedagogik, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Från Skolforskningsinstitutet

 • Johan Samuelsson, fil.dr, projektledare
 • Johan Wallin, fil.dr, biträdande projektledare
 • Ida Envall, fil.dr, informationsspecialist
 • Aiko Nakano Hylander, fil.dr, informationsspecialist
 • Maria Bergman, projektassistent

För mer information kontakta

Johan Samuelsson
forskare/projektledare, docent
tel: 08-523 29 809
johan.samuelsson@skolfi.se