Feedback inom skrivutveckling

Övergripande fråga

Syftet med den systematiska översikten är att utreda vilket vetenskapligt stöd som finns för olika feedbackmetoder inom området skrivutveckling, samt analysera vilka förutsättningar/komponenter som påverkar elevernas resultat?

Frågeställningar

 • Vilka olika sätt att ge feedback påverkar elevernas resultat?
 • Vilka olika faktorer i form av t.ex. kunskapssyn, kontext och form påverkar elevernas resultat?
 • Vilka olika sätt att ge feedback påverkar elevernas förmåga att reflektera kring sina texter?
 • Vilka olika faktorer i form av t.ex. kunskapssyn, kontext och form påverkar elevernas förmåga att reflektera kring sina texter?

Nuläge i projektet

Arbetsgång, sammanställning av resultat och slutsatser

 

Bakgrund

Feedback har fått stort genomslag i skolsverige på många nivåer. Flera olika grupper av lärare sprider kunskaper om och erfarenheter av att arbeta formativt på sociala medier som till exempel Facebook. Med jämna mellanrum ordnar lärarfackförbunden fortbildningsdagar kring temat formativ bedömning. På lokal och regional nivå förekommer en betydande verksamhet kopplad till formativ bedömning, till exempel i form av offentliga digitala plattformar, där lärare kan ta del av kollegors arbete med formativ bedömning. Skolmyndigheter lyfter fram feedback som en framgångsfaktor.

Intresset för feedback i undervisningen är stort. Den generella uppfattningen är att feedback ger goda effekter på elevens lärande. Samtidigt visar forskningsstudier på att andra komponenter som till exempel tidpunkt, ålder etc. påverkar resultaten av feedback.

Inom de flesta ämnena i skolan är skrivförmåga ett viktigt redskap. Vilka feedback-metoder som förbättrar elevers förmåga att skriva, är därför högst relevant att utreda.

Projektgrupp

Projektet genomförs av en projektgrupp bestående av externa forskare och medarbetare vid Skolforskningsinstitutet.

Externa forskare

 • Per Holmberg, professor i svenska språket, institutionen för svenska språket, Göteborg universitet
 • Viveca Lindberg, docent pedagogik högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University
 • Åsa Hirsh, fil.dr, lektor i pedagogik, högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University

Från Skolforskningsinstitutet

 • Johan Samuelsson, fil.dr, projektledare
 • Johan Wallin, fil.dr, biträdande projektledare
 • Aiko Nakano Hylander, informationsspecialist
 • Ida Envall, informationsspecialist
 • Maria Bergman, projektassistent

För mer information kontakta

Johan SamuelssonJohan Samuelsson
projektledare, fil.dr
telefon: 08-523 29 809
e-post: johan.samuelsson@skolfi.se