Klassrumsdialog i matematikundervisningen

Övergripande fråga

Syftet med den systematiska översikten är att sammanställa forskning om vad som kännetecknar klassrumsdialoger i matematikundervisning som tillvaratar mångfalden och skapar förutsättningar för elevers delaktighet och lärande. Fokus ligger på lärarens roll och vi inriktar översikten mot grundskolan.

Nuläge i projektet

Arbetsgång systematiska översikter, sammanställning

Bakgrund

Elever i en klass är olika i en mängd avseenden och lärare står i den dagliga undervisningen inför utmaningen att möta denna variation. Den systematiska översikten har sin bakgrund i lärares behov av kunskap om hur de kan skapa en undervisning som ”hanterar och utnyttjar mångfald” och som ”gynnar alla elever”.

Översikten är inriktad mot klassrumsdialog mellan lärare och elever i matematikundervisningen. Valet av arbetssätt har sin grund i antaganden om den sociala interaktionens möjligheter att tillvarata mångfalden i klassrummet på ett sätt som skapar förutsättningar för elevers delaktighet och lärande.

Elevers kunskaper i matematik visar på nedgångar. Det framgår både av nationell betygsstatistik och av resultat i de internationella studier Sverige deltar i. Forskares fördjupade analys av elevers förståelse i en av de internationella studierna (TIMSS), motiverar dessutom valet av just klassrumsdialog som arbetssätt. Forskarna drog slutsatsen att elever behöver få tillfälle att diskutera matematik med läraren och med varandra. Enligt forskarna är elever i matematikundervisningen alltför utelämnade till sig själva och till läroboken.

Projektgrupp

Projektet genomförs av en projektgrupp bestående av externa forskare och medarbetare vid Skolforskningsinstitutet.

Externa forskare

  • Eva Norén, universitetslektor, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet
  • Joakim Samuelsson, biträdande professor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Linköpings universitet

Från Skolforskningsinstitutet

  • Karolina Fredriksson, fil. dr, projektledare
  • Ida Envall, fil. dr, biträdande projektledare
  • Eva Bergman, informationsspecialist
  • Maria Bergman, projektassistent

För mer information kontakta

Karolina FredrikssonKarolina Fredriksson
projektledare, fil.dr
telefon: 08-523 29 806
e-post: karolina.fredriksson@skolfi.se