Lekens roll i lärandet

Övergripande fråga

Syftet med översikten är att sammanställa forskning om hur, och under vilka förutsättningar, lek kan främja barns utveckling och lärande i förskolan. Vi inriktar översikten mot barns sociala förmågor och inkluderar förutom förskola även förskoleklass.

Nuläge i projektet

Arbetsgång, relevans- och kvalitetsbedömning

 

Bakgrund

Leken är en central del av barns vardag i svensk förskola, där en stor del av tiden ägnas åt lek, både inne och ute, tillsammans med andra barn och vuxna. Detta syns också tydligt i förskolans styrdokument där lekens betydelse lyfts fram. Samtidigt uttrycker forskare och förskollärare behov av ökad kunskap i frågor som rör lekens relation till bland annat lärande, utveckling och delaktighet. Översikten tar sin utgångspunkt i dessa frågor och syftar till att tydliggöra och tillgängliggöra det vetenskapliga underlaget kring leken till stöd för förskolans personal.

Projektgrupp

Projektet genomförs av en projektgrupp bestående av externa forskare och medarbetare vid Skolforskningsinstitutet.

Externa forskare

  • Ingrid Engdahl, docent, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
  • Anette Sandberg, professor, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola

Från Skolforskningsinstitutet

  • Karolina Fredriksson, fil. dr, projektledare
  • Linda Ekström, fil. dr, biträdande projektledare
  • Eva Bergman, informationsspecialist
  • Maria Bergman, projektassistent

För mer information kontakta

Karolina FredrikssonKarolina Fredriksson
projektledare
telefon: 08-523 29 806
e-post: karolina.fredriksson@skolfi.se