Språkutvecklande naturvetenskapsundervisning för andraspråkselever

Övergripande fråga

Syftet med den systematiska översikten är att sammanställa forskning om arbetssätt som kan främja andraspråkselevers språkutveckling såväl som deras ämnesmässiga kunskapsutveckling, specifikt inom de naturvetenskapliga ämnena (biologi, fysik och kemi). Vi har inriktat översikten mot studieår sju till och med nio i grundskolan samt mot gymnasieskolan.

Nuläge i projektet

Arbetsgång, data- och resultatextraktion

Bakgrund

Många elever i svensk skola har idag ett annat modersmål än svenska; ungefär en fjärdedel av eleverna i grundskolan och gymnasiet har utländsk bakgrund. Många av dessa elever står inför den dubbla utmaningen att lära sig ett nytt språk samtidigt som de ska tillgodogöra sig kunskap inom skolans alla undervisningsämnen på detta nya språk. I synnerhet skolspråket, det språkbruk som används i skolans undervisning, kan utgöra en svårighet.

I strävan att ge alla elever samma förutsättningar för en god och kontinuerlig kunskapsutveckling behöver andraspråkselevernas språkutveckling stödjas i alla ämnen, inte bara i den renodlade språkundervisningen. Den systematiska översikten har sin bakgrund i lärares uttryckta behov av kunskap om hur detta kan göras.

Inriktningen mot de högre årskurserna motiveras av att utmaningarna blir större ju senare i sin skolgång eleverna kommer till Sverige. Dessutom blir det naturvetenskapliga skolspråket alltmer krävande ju högre upp i årskurserna man kommer.

Projektgrupp

Projektet genomförs av en projektgrupp bestående av externa forskare och medarbetare vid Skolforskningsinstitutet.

Externa forskare

  •  Britt Jakobson, docent, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet
  • Åsa Wedin, professor, Högskolan i Dalarna

Från Skolforskningsinstitutet

  • Ida Envall, fil. dr, projektledare
  • Karolina Fredriksson, fil. dr, biträdande projektledare
  • Aiko Nakano Hylander, informationsspecialist
  • Ida Envall, informationsspecialist
  • Maria Bergman, projektassistent

För mer information kontakta

Ida EnvallIda Envall
projektledare, fil.dr
telefon: telefon: 08-523 29 812
e-post: ida.envall@skolfi.se