Publicerade systematiska översikter

Skolforskningsinstitutet arbetar parallellt med flera systematiska översikter. Publicerade översikter finns att läsa i olika versioner:

  • fullständig rapport
  • sammanfattning
  • informationsblad

Här finns även den fullständiga rapportens bilagor publicerade.

Under 2017 har vi publicerat de två första översikterna: Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan och Digitala lärresurser i matematikundervisningen. Den senare är publicerad i två delrapporter, en för förskolan och en för grund- och gymnasieskolan.

Tre systematiska översikter