Förskollärares och lärares tillgång till forskningsresultat

Hur ska lärare få tillgång till aktuella forskningsresultat – svenska och internationella? Det är en fråga som Skolforskningsinstitutet ofta stöter på.

Skolforskningsinstitutet ser det som positivt att så många av de som verkar i skolan är intresserade av att själva kunna ta del av forskningsresultat av olika slag. En stor del av den forskning som bedrivs i Sverige och internationellt kan i dag sökas i elektroniska databaser. Det handlar dels om s.k. referensdatabaser, dvs. databaser där man kan söka med hjälp av ämnesord och få hänvis­ningar till forskningslitteratur som behandlar ämnet, dels om databaser som tillhandahåller artiklar och böcker i fulltext.

Både referensdatabaser och fulltextdatabaser kan vara antingen fritt tillgängliga, (s.k. open access) eller stängda, dvs. det krävs att man har köpt ett abonnemang på databasen eller att man köper enskilda artiklar direkt via nätet (en artikel kostar ungefär lika mycket som en bok i Sverige, dvs. omkring 300 kr).

Det är vanligare att referensdatabaser är fritt tillgängliga än att fulltextdatabaser är det. Skälet är enkelt. Främst för att de förlag som publicerar vetenskapliga artiklar, avhandlingar och annan litteratur vill kunna få betalt för sin verksamhet. Det kan dock förekomma att även artiklar i fulltext tillgängliggörs genom öppen publicering. Till exempel kräver forskningsfinansiärer ibland att resultaten från forskningen ska publiceras i en öppen databas.

Det finns en stark upphovsrättslig reglering av hur den som abonnerar på en databas med vetenskapliga tidskrifter, ett s.k. förlagspaket, från något av de stora internationella förlagen med vetenskaplig utgivning (Sage, Springer, Taylor & Francis, m.fl.) får förfara med innehål­let. Till de mest självklara reglerna hör att endast de som är knutna till abonnentens verk­samhet ska ha tillgång till materialet och att abonnenten inte får sprida materialet vidare.

När det gäller frågan om tillgång till vetenskapliga tidskrifter kan Skolforskningsinstitu­tet dessvärre inte medverka till att skolans anställda får tillgång till veten­skaplig litteratur på samma sätt som studenter och personal på universiteten har.

De svenska universiteten betalar årligen stora summor för att få tillgång till information i elektroniska databaser och till artiklar i fulltext från internationella förlag. Som exempel kan nämnas att Uppsala universitet 2013 betalade drygt 37 miljoner kronor och Umeå universitet närmare 18 miljoner kronor för de avtal med databasägare/förlag som de upphandlat via Bibsam, dvs. den organisation vid Kungliga biblioteket som på uppdrag av svenska universi­tet och vissa myndigheter genomför upphandlingar av elektroniska databaser med forsk­ningsinnehåll. Totalt betalar de tio största svenska institutionerna inom Bibsam närmare 200 miljoner kronor per år för sina elektroniska databaser. För 2015 har Skolforskningsinstitutet budgeterat en miljon kronor för att få tillgång till de centrala databaser inom utbildningsom­rådet som institutet behöver för att kunna genomföra sina systematiska översikter.

Den komponent som betyder mest för abonnemangspriset är antalet användare. Att öppna för landets skolor att få fri tillgång till forskningsartiklar skulle alltså bli mycket kostsamt. Skolforskningsinstitutet har inte detta uppdrag och förfogar inte över de medel som skulle krävas. Institutets egna publikationer kommer finnas fritt tillgängliga, de första systematiska översikterna publiceras under hösten 2017.

Forskningsresultat

Den som är intresserad av forskningsresultat kan bland annat söka på Skolverkets och Skolportens webbplatser. Båda publicerar forskningsresultat i sammanfattning.

Forskning för skolan – Skolverket

Forskning och utveckling – Skolporten

Exempel på fritt tillgängliga databaser

  • ERIC är en amerikansk databas som innehåller referenser till internationell forskning i huvudsak amerikansk.
  • Libris  är en svensk databas som innehåller böcker, tidskrifter, avhandlingar, m.m. från alla svenska universitets- och högskolebibliotek, flertalet svenska forskningsbibliotek och ett fåtal folkbibliotek.
  • Swepub är en särskild del av Libris som innehåller vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten (artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.).
  • DIVA är en öppen gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för svenska vetenskapligt granskade forskningspublikationer samt studentuppsatser producerade vid 37 lärosäten och forskningsinstitutioner. Den innehåller referenser samt i vissa fall artiklar och avhandlingar i fulltext.
  • NB-ECEC är avsedd för alla som är intresserade av pedagogik och som arbetar med utveckling inom förskolan – förskollärare, studenter, forskare, handläggare, rådgivare eller politiker, som vill hålla sig uppdaterade, eller har användning för kvalificerad input i sitt arbete eller sina studier. Databasen täcker den forskning som är utgiven under åren 2006-2013, men databasen uppdateras en gång årligen med ny kvalitetssäkrad forskning från det gångna året.