Utveckla undervisningen med stöd av systematiska översikter

Skolforskningsinstitutets systematiska översikter är i första hand till för förskollärare och lärare. De riktar sig naturligtvis också till beslutsfattare som på olika sätt kan främja goda förutsättningar för att bedriva skolans undervisning på vetenskaplig grund. Översikterna har också en given plats i olika utbildningssammanhang, inte minst på lärarutbildningarna.

Kvalitet i undervisning uppkommer i samspelet mellan lärare och elev och detta samspel bör alla, oavsett roll i skolsystemet, ha i fokus.

Vetenskaplig grund

Begreppet vetenskaplig grund syftar på resultaten från vetenskapliga studier. Det kan handla om ämnesinnehållet: Vad säger den senaste forskningen inom ämnesområdet som jag undervisar i? Men det handlar också om vad den senaste forskningen säger om hur man på bästa sätt undervisar inom just detta ämnesområde. Det sistnämnda är Skolforskningsinstitutets uppdrag. Våra systematiska översikter ska bidra till forskningsbaserad kunskap inom undervisning som kan underlätta för de verksamma att

  • utveckla och förbättra metoder och arbetssätt i undervisningen
  • utveckla förmågan att göra professionella bedömningar i relation till barns och elevers lärande.

Men skolans undervisning kan inte bara bedrivas utifrån det som forskningen har kommit fram till. Ett skäl är att det saknas forskning på många områden, men framför allt skulle detta leda till ett mekaniskt top-downperspektiv där varken den enskilde förskollärarens eller lärarens kunskaper, erfarenheter eller bedömningsförmåga kommer till användning. Ett sådant sätt att bedriva undervisning tar inte heller någon hänsyn till de behov som barnen eller eleverna har.

Lokal anpassning

Institutets översikter är alltså inte manualer att följa till punkt och pricka. En lokal anpassning måste alltid ske när forskningsresultaten integreras i den egna undervisningen. Beroende på översiktens karaktär kan användningen också se olika ut.

Väl beforskade arbetssätt

I vissa fall finns det generella slutsatser som sammanfattar det fullständiga forskningsläget och då måste vi ha i åtanke att även om en viss undervisningsmetod har visat sig ge goda effekter i en forskningsstudie är det inte alls säkert att resultaten blir lika goda när de ska användas i ett annat sammanhang. Vi måste också tänka på att när ett medelvärde i en grupp höjs, så är det just ett medelvärde där några ligger över och några ligger under. Klassen kanske alltså höjer sitt medelvärde inom ett kunskapsområde med den nya metoden, men enskilda elever behöver fortfarande andra insatser. Detta berör spänningsfältet mellan gruppen och individen i lärarens uppdrag. Att använda ett väl beforskat arbetssätt, som i studier visat sig fungera för många elever, kan föra gruppen framåt, samtidigt som läraren får mer tid för enskilt anpassade undervisningsmetoder för det fåtal elever som behöver detta.

En mosaik av studier

I andra fall kan resultaten snarare likna en mosaik där många studier tillsammans ger en fördjupad förståelse inom ett visst undervisningsområde, samtidigt som någon av de enskilda studierna kan ge mer konkreta exempel på hur ett moment kan behandlas.

Bidrar till utveckling

I ytterligare fall kan resultaten bidra till utvecklingen av det professionella språket inom ett visst undervisningsområde, vilket i sin tur bidrar till en mer avancerad kommunikation i kollegiet. Forskningsbaserad kunskap är ett viktigt redskap för hög kvalitet i undervisningen, men det är alltid bara ett av flera beslutsunderlag. Värt att minnas är också att metoder och arbetssätt, som även om de visat sig vara mycket välfungerande i många studier, alltid är beroende av den allmänna undervisningskvaliteten. God undervisningskvalitet bör i grunden bestå av precis samma grundläggande komponenter som god forskning och följaktligen ha  relevanta metoder, kritisk reflektion och kollegial granskning; allt för att veta mer om vilka resultat – elevernas utveckling och lärande – som uppnås, varför dessa uppnås och hur man kan utveckla och förbättra dessa.