Vad är en systematisk översikt?

En systematisk översikt är en sammanställning av den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen som finns vid tidpunkten för översiktens genomförande. En systematisk översikt bör revideras efter ungefär tre år.

Arbetet präglas framför allt av systematik och transparens. Det innebär bland annat

  • att arbetet utgår från en eller flera tydliga frågeställningar,
  • att arbetet följer ett tydligt protokoll och dokumenteras,
  • att alla arbetsmoment och resonemang redovisas (sökning, urval, bedömning av studiekvalitet och syntes) och
  • att all relevant forskning söks och beaktas.

I arbetet, som bedrivs med hjälp av ett antal personer med olika expertis, strävar man alltid efter att kunna presentera så säkra och opåverkade slutsatser som möjligt som sedan kan ligga till grund för professionella bedömningar i praktiken.

Skolforskningsinstitutets sex första systematiska översikter