Stort intresse för 2016 års utlysning

2016 års utlysning är nu stängd och Skolforskningsinstitutet har fått in 122 ansökningar.

24 Maj 2016

Inriktning för årets utlysning är ”Metoder och arbetssätt som bidrar till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisning som kan bidra till barns och elevers utveckling och lärande samt till förbättrade kunskapsresultat.

Vi är mycket positivt överraskade att vi har fått in så många ansökningar. Det här visar hur stort intresset är för forskning och förskola/skola i samverkan, säger direktör Lena Adamson.

Nu startar processen med att granska alla ansökningar. Skolforskningsinstitutet använder sig av samma typ av gransknings- och beredningsprocesser som övriga forskningsråd. Institutet kommer därutöver att dessutom anlita representanter för förskola och skola, särskilt med avseende på relevansprövningen.

Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd beslutar om vilka ansökningar som ska beviljas forskningsmedel. Beslutet grundas på beredningsgruppernas utlåtanden.

Beslut om vilka forskningsprojekt som beviljas medel kommer att lämnas i oktober/november.