Tillgång forskningsdatabaser

En stor del av den skolforskning som bedrivs i Sverige och internationellt kan sökas i elektroniska databaser. Dessa kan vara fritt tillgängliga eller stängda. Många som verkar i skolan i dag är mycket intresserade av att själva kunna ta del av forskningsresultat från dessa databaser och söker därför efter en aktör som kan underlätta tillgängligheten.

15 Sept 2015

Skolforskningsinstitutet ser det som positivt att så många av dem som verkar i skolan är intresserade av att själva kunna ta del av forskningsresultat av olika slag. En stor del av den forskning som bedrivs i Sverige och internationellt kan i dag sökas i elektroniska databaser. Det handlar dels om s.k. referensdatabaser, dvs. databaser där man kan söka med hjälp av ämnesord och få hänvisningar till forskningslitteratur som behandlar ämnet, dels om databaser som tillhandahåller artiklar och böcker i fulltext.

Både referensdatabaser och fulltextdatabaser kan vara antingen fritt tillgängliga, (dvs. s.k. open access), eller stängda, dvs. det krävs att man har köpt ett abonnemang på databasen eller att man köper enskilda artiklar direkt via nätet (en artikel kostar ungefär lika mycket som en bok i Sverige, dvs. omkring 300 kr).

Det är vanligare att referensdatabaser är fritt tillgängliga än att fulltextdatabaser är det. Det kan dock förekomma att även artiklar i fulltext tillgängliggörs genom öppen publicering. Till exempel kräver forskningsfinansiärer ibland att resultaten från forskningen ska publiceras i en öppen databas.

Den komponent som betyder mest för abonnemangspriset är antalet användare. Att öppna för landets skolor att få fri tillgång till forskningsartiklar skulle alltså bli mycket kostsamt. Skolforskningsinstitutet har inte detta uppdrag och förfogar inte över de medel som skulle krävas. Institutet kommer dock att bygga upp en egen webbplats för våra egna publikationer. Det kommer dock att dröja till 2016/2017 innan de första publikationerna kan publi­ceras.

När det gäller frågan om tillgång till vetenskapliga tidskrifter kan Skolforskningsinstitu­tet dessvärre inte medverka till att skolans anställda får tillgång till veten­skaplig litteratur på samma sätt som studenter och personal på universiteten har.

Forskningsresultat

Den som är intresserad av forskningsresultat kan bland annat söka på Skolverkets och Skolportens webbplatser. Båda publicerar forskningsresultat i sammanfattning.

Forskning för skolan – Skolverket

Forskning och utveckling – Skolporten

Exempel på fritt tillgängliga databaser

  • ERIC är en amerikansk databas som innehåller referenser till internationell forskning i huvudsak amerikansk.
  • Libris  är en svensk databas som innehåller böcker, tidskrifter, avhandlingar, m.m. från alla svenska universitets- och högskolebibliotek, flertalet svenska forskningsbibliotek och ett fåtal folkbibliotek.
  • Swepub är en särskild del av Libris som innehåller vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten (artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.).
  • DIVA är en öppen gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för svenska vetenskapligt granskade forskningspublikationer samt studentuppsatser producerade vid 37 lärosäten och forskningsinstitutioner. Den innehåller referenser samt i vissa fall artiklar och avhandlingar i fulltext.
  • NB-ECEC är avsedd för alla som är intresserade av pedagogik och som arbetar med utveckling inom förskolan – förskollärare, studenter, forskare, handläggare, rådgivare eller politiker, som vill hålla sig uppdaterade, eller har användning för kvalificerad input i sitt arbete eller sina studier. Databasen täcker den forskning som är utgiven under åren 2006-2013, men databasen uppdateras en gång årligen med ny kvalitetssäkrad forskning från det gångna året.

Mer om tillgång till forskningsresultat för lärare