Remissvar

Skolforskningsinstitutet fungerar som remissinstans vid offentliga utredningar som berör institutets ansvarsområde. Det senast yttrandet står överst.