Remissvar

Skolforskningsinstitutet fungerar som remissinstans vid offentliga utredningar som berör institutets ansvarsområde. Det senast yttrandet står överst.

Remissvar 2017

Yttrande över betänkandet Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

2017-10-22

Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över promemorian Brett deltagande i högskoleutbildningen

2017-10-20

Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över betänkandet Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

2017-09-01

Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över avsnitt 8.2 i betänkandet Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35)

2017-07-05

Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över betänkandet Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38)

2017-06-30

Yttrande till: Finansdepartementet

Yttrande över betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet (SOU 2017:49)

2017-06-30

Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

2017-06-30

Yttrandet till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över betänkandet Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning (SOU 2017:20)

2017-06-09

Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över betänkandet En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77)

2017-02-24
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

 

Remissvar 2016

Yttrande över rapporten En funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle – Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet (S2016/04598/FST)

2016-12-20
Yttrande till: Socialdepartementet

Yttrande över promemorian En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor (U2016/03475/S)

2016-11-18
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning (SOU 2016:25)

2016-08-24
Yttrande till: Utbildningsdepartementet

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet – forskarkarriär för framtiden (SOU 2016:29)

2016-06-17
Yttrande till: Utbildningsdepartementet