Aktuellt | Bidragsbeslut praktiknära skolforskning 2016 | Skolforskningsinstitutet

Bidragsbeslut praktiknära skolforskning 2016

1 Nov 2016

Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd har fattat beslut om bidrag från institutets första utlysning inom praktiknära skolforskning. Vid årets utlysning fick institutet in 122 ansökningar om forskningsbidrag. Av dessa får nu 8 projekt dela på sammanlagt närmare 30,5 miljoner kronor över en period på tre år.

Ämnesmässigt behandlar projekten språkutveckling, digitala verktyg i undervisningen, SO- och NO-ämnen samt matematikundervisning. Projektens forskningsdesign varierar. Såväl randomiserade kontrollstudier, learning studies som aktionsforskningsprojekt finns med bland de som beviljats bidrag.

Ansökningarna spänner över förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola, saknas gör dock vuxenutbildning.

Skolforskningsinstitutets instruktion anger samma krav på vetenskaplig kvalitet som gäller för exempelvis Vetenskapsrådet. Vid bedömningen av ansökningar till institutet ställs dessutom samma höga krav även på relevansen för de som är verksamma i förskolan och skolan. Samtliga projekt sker i samverkan med de skolor där projekten bedrivs.

Beviljade bidrag

 • Förmågan att föra och följa algebraiska resonemang – utmaningar för undervisningen i grundskolan och gymnasiet
  Projektledare: Professor Inger Eriksson, Stockholms universitet
 • Opening up new spaces for preschool education in a diverse and migrating world
  Projektledare Fil.dr Anne Harju, Malmö högskola
 • Animerad kemi – det nya lärandet? Animation och digitala verktyg möter NO-ämnets laborativa tradition i de tidiga årens kemiundervisning
  Projektledare: Professor Magnus Hultén, Linköpings universitet
 • Digitalt förstärkt matematikundervisning: Lektionsmoduler som stöd för orkestrering av matematisk kvalitet i undervisning
  Projektledare: Professor Per Nilsson, Örebro universitet
 • Lekbaserad didaktik – att vidareutveckla förskoledidaktisk teoribildning i samverkan mellan forskare och förskollärare
  Projektledare: Professor Niklas Pramling, Göteborgs universitet
 • Effektiv interaktion för optimal språkutveckling och lärande i klassrummet. Lärare och barn i en randomiserad kontrollerad studie
  Projektledare: Professor Birgitta Sahlén, Lunds universitet
 • Specialpedagogiska undervisningsinsatser för deklarativ kunskap i matematik
  Projektledare: Professor Joakim Samuelsson, Linköpings universitet
 • Att utveckla undervisning i samhällsfrågor: om didaktiska val i SO-ämnena i grundskolans mellanår 4-6
  Projektledare: Docent Martin Stolare, Karlstad universitet

Forskningsprojektens sammanfattningar

Observera att det endast är det besked som lämnas genom ett personligt brev till huvudsökande som innebär en formell garanti för beviljande av bidrag.

För ytterligare information, kontakta:

Lena Adamson
direktör, docent i psykologi
telefon: 08-523 29 808
e-post: lena.adamson@skolfi.se

Skolforskningsinstitutet – undervisning på vetenskaplig grund, är en statlig myndighet som finansierar och initierar praktiknära skolforskning samt sammanställer forskningsresultat i så kallade systematiska översikter.