Aktuellt | Inriktning för 2016 års utlysning | Skolforskningsinstitutet

Inriktning för 2016 års utlysning

8 April 2016

“Metoder och arbetssätt som bidrar till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisning som kan bidra till barns och elevers utveckling och lärande samt till förbättrade kunskapsresultat”, är Skolforskningsnämndens beslut om inriktning för 2016 års utlysning.

Bakgrund till Skolforskningsnämndens beslut

Skolforskningsinstitutet ska enligt sin instruktion utlysa och fördela medel för praktiknära forskning inom områden där relevant sådan forskning saknas. Den praktiknära forskning som institutet utlyser och fördelar medel för ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet. I en framtid kommer arbetet med institutets systematiska översikter vara en källa för att identifiera denna typ av kunskapsluckor. Eftersom institutet ännu inte har fullbordat någon systematisk översikt saknas denna typ av underlag inför årets utlysning.

Institutet kan ändå konstatera att behoven är omfattande inom ett stort antal områden och att det därför är i stort sett omöjligt att i dagsläget göra några meningsfulla prioriteringar mellan dessa. Institutets första utlysning har därför en förhållandevis öppen inriktning, dock inom den ram som ges av att forskningen ska vara praktiknära och relevant för förskolans och skolans verksamma i deras arbete med att utveckla och förbättra undervisningen. Ansökningar från skolväsendets samtliga skol- och verksamhetsformer, dvs. från förskola till och med vuxenutbildning, är välkomna.

Skolforskningsnämnden har därför fattat följande beslut om inriktning för 2016 års utlysning: ”Metoder och arbetssätt som bidrar till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisning som kan bidra till barns och elevers utveckling och lärande samt till förbättrade kunskapsresultat”.

Utlysningen kommer att öppnas inom kort.