Aktuellt | Skolforskningsinstitutets svar på utredningen om forskningsfinansiering | Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutets svar på utredningen om forskningsfinansiering

31 Januari 2024

Skolforskningsinstitutet har lämnat in ett yttrande om Forskningsfinansieringsutredningens slutbetänkande Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59).

Institutets synpunkter

Skolforskningsinstitutet uppfattar utredningens betänkande som en skiss till framtida organisering av myndighetsstrukturen för forsk­ningsfinansiering. Vi uppfattar utredningens förslag som mycket genomgripande men i vissa fall så schematisk att det är svårt att konkret utläsa vilka konsekvenserna av förslagen skulle bli.

Vi menar därför att det krävs ytterligare fördjupad analys och konsekvens­beskriv­ningar innan slutlig ställning kan tas till vilka konkreta förändringar som behöver genomföras. Skolforsknings­institutet tar inte ställning till annat än det som framkommer i detta yttrande.

Sammanfattning

  • Skolforskningsinstitutet är inte främmande för att det kan behövas förändringar i myndighetsstrukturen, men frågar sig om det inte hade varit möjligt att genomföra mindre genomgripande föränd­ringar inom ramen för nuvarande organisation.
  • Skolforskningsinstitutet ser en risk för att utredningens förslag leder till att forskning inom specifika sektorer som exempelvis skolan ned­prioriteras och menar att det krävs en sektorsspecifik kompetens för att styra medel till den forskning som över tid gör bäst nytta för pro­fessioner inom sådana specifika sektorer.
  • Skolforskningsinstitutet anser att det är dags att kraftsamla kring utbildningsvetenskapen genom att inrätta ett ämnesråd för utbild­ningsvetenskap i Vetenskapsrådet alternativt ett vetenskapligt råd i Vetenskapsmyndigheten.
  • Skolforskningsinstitutet avstyrker utredningens förslag att all statlig extern konkurrensutsatt finansiering av forskning och innovation, med undantag för Rymdstyrelsens, ska fördelas via den föreslagna Myndigheten för strategisk forskning.

Läs Skolforskningsinstitutets remissvar