Aktuellt | Sveriges elevråd SVEA på besök | Skolforskningsinstitutet

Sveriges elevråd SVEA på besök

7 Juni 2017

Julia Lindh, ordförande för Sveriges elevråd SVEA, besökte Skolforskningsinstitutet för att presentera organisationens arbete och diskutera elevperspektivet i arbetet med systematiska översikter.

Sveriges elevråd SVEA är en samarbetsorganisation för och av elevråd i övre grundskolan och gymnasiet. Organisationens skolpolitiska program bygger på att alla elever inom ramen för kunskaps- och värdegrundsuppdragen ska få finna sitt eget sätt att lära sig på och få de färdigheter som krävs för att ta till sig och tolka information med ett kritiskt tänkande. I fokus står en önskan att alla elever ska ha en känsla av respekt, ägandeskap och att de blir tagna på allvar. Med ansvar och motivation tränas eleverna i demokratiska handlingar.

– Det essentiella är att väcka en kunskapstörst redan i skolan. För oss kommer det först efter, till exempel när man följer På spåret – då vill man lära sig om historia och geografi. När man inte har något inflytande är det lätt att tappa motivationen. Får man inflytande över undervisningen blir det roligare, det leder i sin tur till att man vill lära, säger Julia.

När Julia och SVEA pratar om elevinflytande menar de att lärare och elever tillsammans kommer överens om hur man ska lägga upp arbetet, tider och till viss del innehåll, även om just denna aspekt är en komplicerad fråga. Ett exempel kan vara att eleverna får välja mellan klassiker i stället för att läraren bestämmer att alla ska läsa Skriet från vildmarken. Upplägget ramas in utifrån personliga intressen men stommen i utbildningen bibehålls.

Under mötet med myndighetschefen och medarbetare på Skolforskningsinstitutet diskuterades möjligheten för elever att delta i referensarbetet, framför allt med den systematiska översikten Feedback inom skrivutveckling. Skolforskningsinstitutet kan hjälpa till med inramningen av elevinflytande i praktiken samt med hur evidens kan inkorporeras i SVEA:s arbete.

Skolforskningsinstitutet har äskat om 10 miljoner för en riktad utlysning på området som rör metoder och arbetssätt i undervisningen för ökad delaktighet och aktivt medborgarskap för alla elever. Denna typ av praktiknära forskning är något som SVEA ser fram emot.

– Det finns mycket forskning på hur man tar in kunskap, men alltför lite om demokrati i skolan och värdegrunden, säger Julia. Det är ingen pendel: värdegrunds- eller kunskapsuppdraget, utan de går hand i hand. Vi saknar dock konkreta fakta och skulle uppskatta en översikt i ämnet.