Forskningsfinansiering

Skolforskningsinstitutets finansiering av praktiknära forskning

Praktiknära skolforskning kan röra många olika områden inom förskolans och skolans verksamhet. Det som specifikt ska karaktärisera den forskning som Skolforsk­ningsinstitutet finansierar är dock att den ska utgå från de behov, utmaningar och frågeställningar som förskolans och skolans verksamma möter i anslutning till undervisningen. Den praktiknära skolforskningen kännetecknas alltså av ett kunskaps­intresse som i första hand avser att bidra med kunskap om hur undervis­ningen kan utvecklas och förbättras, i syfte att främja barns och elevers utveckling och lärande.

Skolforskningsinstitutet ställer samma krav på hög vetenskaplig kvalitet som andra forskningsråd. Utöver det ställer vi krav på att projektens frågeställningar ska vara relevanta för dem som är verksamma i förskolan och skolan. Forskare måste vara anställd i en forskande miljö för att kunna få bidrag, men förskolans och skolans verksamma får med fördel delta i forskningen. Genom att involvera professionen i forskningsprojekten utnyttjas och integreras deras kunskap och beprövade erfarenhet.

Skolforskningsinstitutets utlysningar sker en gång per år och projekt beviljas medel för som längst tre år.

Informationsblad

Finansierade forskningsprojekt 2018 (pdf)

Finansierade forskningsprojekt 2017 (pdf)

Finansierade forskningsprojekt 2016 (pdf)

 

Vetenskapsrådets utlysning av forskningsbidrag inom utbildningsvetenskap är bredare än Skolforskningsinstitutets och avser grundläggande forskning av hög kvalitet inom lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning: Vetenskapsrådet (UVK)

För mer information kontakta

forskningsansokan@skolfi.se