Forskningsfinansiering

Skolforskningsinstitutet har i uppdrag att utlysa och fördela forskningsbidrag för praktiknära skolforskning inom områden där relevant sådan forskning saknas. Institutets utlysningar sker en gång per år.

Skolforskningsinstitutets finansiering av praktiknära forskning

Praktiknära skolforskning kan röra många olika områden inom skolväsendet. Det som specifikt ska karaktärisera den forskning som Skolforsk­ningsinstitutet finansierar är dock att den ska utgå från de behov, utmaningar och frågeställningar som de verksamma möter i anslutning till undervisningen. Den praktiknära skolforskningen kännetecknas alltså av ett kunskaps­intresse som i första hand avser att bidra med kunskap om hur undervisningen kan utvecklas och förbättras, i syfte att främja barns och elevers utveckling och lärande.

Skolforskningsinstitutet ställer samma krav på hög vetenskaplig kvalitet som andra forskningsråd. Utöver det ställer vi krav på att projektens frågeställningar ska vara relevanta för dem som är verksamma inom förskolan, skolan och andra verksamheter inom skolväsendet. Utöver forskare ser institutet gärna att verksamma inom skolväsendet deltar i forskningen, till exempel genom att ingå i projektgruppen. Genom att involvera professionen i forskningsprojekten utnyttjas och integreras professionens kunskap och beprövade erfarenhet.

Skolforskningsinstitutets utlysningar sker en gång per år och projekt beviljas bidrag för som längst tre år.

Informationsblad

Finansierade forskningsprojekt 2020 (pdf)

Finansierade forskningsprojekt 2019 (pdf)

Finansierade forskningsprojekt 2018 (pdf)

Finansierade forskningsprojekt 2017 (pdf)

Finansierade forskningsprojekt 2016 (pdf)

Vetenskapsrådets utlysning av forskningsbidrag inom utbildningsvetenskap är bredare än Skolforskningsinstitutets och avser grundläggande forskning av hög kvalitet inom lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning: Vetenskapsrådet (UVK)

För mer information kontakta

forskningsansokan@skolfi.se