Lärande i och av lek | Skolforskningsinstitutet

Lärande i och av lek

Tidigare diskussioner om förskolans verksamhet har ofta förespråkat antingen undervisning eller lek. En sådan motsättning är dock enligt vår erfarenhet inte fruktbar för att förstå barns utveckling, och stödja den på bästa sätt. I stället är det en stor utmaning för dagens svenska förskola att utveckla och utforma en lekbaserad förskoledidaktik.

När man pratar om undervisningsteori tänker nog de flesta på traditionell skolundervisning, det som brukar kallas didaktik. Det var tidigare inte så vanligt att använda undervisning som begrepp när man pratade om förskolan. Men det har ändrats i och med den senaste tidens forskning. Även förskolan behöver en didaktik, men en didaktik som utgår från leken.

Syftet med detta projekt är därför att i ett samarbete mellan högskolan och förskolan utveckla en lekbaserad undervisningsteori för förskolan. Vi gör detta genom att tillsammans med förskollärare dokumentera och analysera hur barn själva leker, och studera vilka möjligheter dessa lekar ger för förskollärare att bidra till barnens utveckling.

Läraren gör synligt olika förståelser

Under senare år har det hänt mycket inom forskningen när det gäller att förstå hur man kan ge barn i förskolan så bra möjligheter som möjligt att lära sig. Vad som kallas utvecklingspedagogik är ett exempel på detta. Detta perspektiv är fortfarande under utarbetande.

En av utmaningarna för förskolan idag är hur man kan organisera verksamheten för att skapa goda förutsättningar för barns lärande genom lek- och temabaserade aktiviteter. Vi kan se hur leken som grund för barns lärande i förskolan har hamnat i bakgrunden. Därför behöver forskningen nu fokusera på att utveckla teori om leken som en utvecklingsmässig grund.

En viktig utgångspunkt är hur barn ser på olika sätt, och att det är lärarens uppgift att se och förstå hur barnen ser på saker – barnens olika perspektiv. Det är också lärarens uppgift att tillsammans med andra barn vara barnets dialogpartner, för att hjälpa barnet förstå sitt eget och andras perspektiv, med målet att barnet ska kunna utvecklas på bästa sätt.

Hur leker barnen och hur kan leken utvecklas?

Vi vet idag inte tillräckligt mycket om lekens utvecklande potential, och hur leken kan utgöra grund för aktiviteter i förskolan där lärare försöker utveckla barnens förståelse och förmågor. Målet med det här projektet är att vi ska skapa ny kunskap om hur det går att utforma en didaktik för förskolan på ett sätt som inte utesluter leken, utan i stället är uppmärksam på barnens lek och bygger undervisningen i dialog med denna. Vi kommer be lärare bidra till barns lek och lärande genom att gå in som deltagare i barnens pågående lekar, genom att fånga upp barnens lek och bidra till att utveckla dem, och genom att skapa nya ramar som barnen kan leka inom.

Ett viktigt syfte med forskningen är att identifiera på vilka olika sätt lärarna hanterar leken i förhållande till undervisning. Framförallt är det viktigt att ur ett didaktiskt perspektiv se vad i dessa lekaktiviteter som skapar möjligheter för barnen att lära och hur lärarna stöttar detta.

Projektet är ett samarbete mellan förskolor och forskare

Personalen vid våra partnerförskolor videodokumenterar leksituationer där de ser att lärande kommer till uttryck och kan stöttas. Tillsammans med andra förskollärare och forskare diskuterar och analyserar de sedan dokumentationen och vad den säger om lek och lärande, och om möjligheterna att utforma en lekbaserad undervisning för förskolan. Forskarna genomför sedan själva en djupare analys av materialet. Analyserna följs upp vid återkommande seminarier där förskollärare, förskolechefer och forskare medverkar. Arbetet fortsätter sedan på samma sätt, genom att lärarna växelvis dokumenterar verksamheten och är med i aktiviteter på förskolan, och följer upp detta tillsammans med förskolechefer och forskarna.

Syftet med projektet är i första hand att vidareutveckla en undervisningsteori för förskolan – en lekbaserad didaktik. I andra hand vill vi med projektet etablera ett långsiktigt samarbete mellan förskolor och universitet och högskolor. De förskollärare som deltar i projektets seminarier och workshops får på så sätt också en kontinuerlig fortbildning. De förändrade perspektiv och förhållningssätt som förskollärarna kommer i kontakt med och får diskutera bidrar i sin tur till att utveckla förskollärarnas verksamhet med barnen. Framförallt handlar det om att få syn på utvecklande aspekter i leken, och hur de aspekterna kan bidra till lärande, inte bara i de lekaktiviteter barnen startar, utan också i andra vardagliga sammanhang.

Det är vi som driver projektet

Forskningsgruppen har djup och bred kompetens inom fältet förskolepedagogik och relaterade fält och har förutom sina bidrag till forskningen också bidragit till att kommunicera vetenskaplig kunskap till fältet, det vill säga verksamma och blivande förskollärare genom att författa många populärvetenskapliga böcker. Forskargruppen består av forskare från Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet i Kalmar och Högskolan Kristianstad.

Projektledare

Niklas Pramling, professor, Göteborgs universitet

Play-Responsive Teaching in Early Childhood Education

Boken utvecklar ett teoretiskt begrepp om undervisning och bygger på barns lärande och utveckling genom lek, lekresponsiv undervisning i förskolan.

I artikeln Lekresponsiv undervisning – ett undervisningsbegrepp och en didaktik för förskolan presenterar forskarna en teoretisk utveckling av undervisning och en didaktik relevant för förskolans sätt att organisera för barns lärande och utveckling i relation till lek. Forskarnas replik på Monika Vintereks kommentar i ForskUL vol. 7, nr. 1, 2019.

Lekresponsiv undervisning, föreläsning på Förskolesummit 2019

Niklas Pramling, professor vid Göteborgs universitet och projektledare för Lärande i och av lek föreläser om begreppet undervisning och hur man skulle kunna tolka den nya läroplanen och begreppet undervisning så att det ligger i linje med förskolan som en lekbaserad verksamhet. Inspelat av UR Samtiden den 3 juni 2019 i Aula Magna vid Stockholms universitet.