SO-undervisning på solidare vetenskaplig grund – att utveckla undervisning kring samhällsfrågor | Skolforskningsinstitutet

SO-undervisning på solidare vetenskaplig grund – att utveckla undervisning kring samhällsfrågor

SO-ämnena har en central roll för att ge eleverna sammanhang och överblick kring de samhällsförändringar som pågår runt dem, i landet och i världen. Genom att undervisningen tar upp relevanta samhällsfrågor kan eleverna få större möjligheter att hantera de utmaningar som de kommer att ställas inför i framtiden. Målet med detta projekt är att ge lärare bättre verktyg att förankra SO-undervisningen i vetenskapen.

Forskningsprojektet beviljades bidrag vid institutets utlysning 2016.

Värden som frihet, jämlikhet, solidaritet och mångfald sätts på prov runt om i världen i dag. Det gäller även i vårt land. Inte minst prövas de genom den ökade migrationen som är en följd av krig, relativ fattigdom och de globaliseringsprocesser som pågår. Det finns också starka utmaningar som hänger ihop med vårt sätt att leva å ena sidan och tankarna kring att samhället ska vara hållbart å andra sidan.  Det har bland annat resulterat i högt uppställda mål som beslutats i FN.

Vi hoppas kunna bidra till att SO-undervisningen på ett mer ändamålsenligt sätt kan behandla de utmaningar vi som samhälle står inför, och att SO-undervisningen gör det på en solid grund av vetenskap och beprövad erfarenhet. Både nationell och internationell forskning visar att denna undervisning vanligtvis är lågt prioriterad, svagt underbyggd och undanskymd. Vi hoppas att genom vårt projekt förstärka lärarnas förmågor när det gäller undervisningen i de samhällsorienterande ämnena i grundskolans årskurs 4–6, och göra det genom att tydligare relatera skolans värdegrundsuppdrag till skolans kunskapsuppdrag.

Migration som exempel

Den samhällsfråga vi valt som utgångspunkt för att utveckla undervisningen är migration. Vi vill dels undersöka förutsättningarna för att utveckla undervisningen kring migration, dels ta fram konkreta förslag på hur lärarna kan genomföra själva undervisningen.

För att lärare ska kunna utveckla undervisningen ställer det stora krav på deras förmåga att göra ämnesdidaktiska val. De ska inte bara välja ut ett relevant innehåll i förhållande till de styrdokument som gäller. De ska också göra det möjligt för eleverna att lära sig detta innehåll. Målet med vårt projekt är att utveckla sätt för lärarna att göra välgrundade ämnesdidaktiska urval och att hitta bra sätt att illustrera viktiga samhällsfrågor inom mellanstadiets SO-undervisning.

Möjligheter och utmaningar med att undervisa ämnesövergripande

Den vetenskapliga kunskapen utgör en resurs för att kunna rucka på gamla skoltraditioner som inte alltid är ändamålsenliga i mellanstadiets SO-undervisning. I projektet kommer vi att undersöka vilka möjligheter det finns att relatera undervisningen i SO till vetenskaplig kunskap som visat sig särskilt kraftfull för att förstå aktuella samhälleliga processer. Men vi ska hela tiden också hålla blicken stadigt på skolans värdegrunduppdrag. Genom att lyfta den vetenskapliga kunskapens roll i undervisningen pekar projektet på förhållandet mellan de vetenskapliga disciplinerna och skolämnena. Hur ska förhållandet mellan vad som är vetenskapligt känt och den undervisning som bedrivs i skolan se ut?

Genom att utveckla undervisning kring samhällsfrågor vill vi tydliggöra såväl möjligheterna som utmaningarna med att undervisa ämnesövergripande tydligare.

Lärare och forskare driver projektet tillsammans

Som en del av projektet kommer vi att starta två forskningscirklar med verksamma lärare. Det är cirklarna som är själva basen för projektet. Där kommer tolv lärare från fyra olika skolor att delta. Inom dessa forskningscirklar kommer forskare och lärare att arbeta med att utveckla undervisningen kring migration, testa den och sedan utveckla den vidare. Lärare och forskare kommer i cirklarna jobba tillsammans, och de kommer bidra med sina särskilda kunskaper och erfarenheter i processen.

Med avstamp i de olika försök som görs i forskningscirklarna kommer lärarna och forskarna också utveckla mer allmänna riktlinjer. Detta kommer de att göra under projektets senare del, genom att tillämpa erfarenheterna från att undervisa kring migration på undervisning kring andra samhällsfrågor, som exempelvis hållbar utveckling, genus och demokrati.

Resultaten kommer bland annat att bestå av en webbaserad lärarhandledning och läromedel. I detta läromedel kommer det att finnas konkreta förslag, inte bara för hur läraren kan utveckla undervisningen, utan också på exempelvis övningar och uppgifter. Utgångspunkten i den webbaserade lärarhandledningen och läromedlet kommer att vara migration. Men där kommer också finnas förslag på hur läraren ska kunna genomföra undervisningen kring andra samhällsfrågor.

Den metod projektet använder är inspirerad av pedagogisk designforskning och arbete med lesson studies och learning studies.

Det är vi som driver projektet

De forskare som driver projektet har bakgrund i ämnena geografi, historia och samhällskunskap. De har under en tid arbetat tillsammans med blicken mot SO-undervisningen på mellanstadiet, årskurserna 4–6. Det har uppfattats som en viktig uppgift att bidra till SO-undervisningens utveckling för dessa delare av skolan. Särskild uppmärksamhet har här kommit att ägnas relationen mellan skolämne och de vetenskapliga disciplinerna, men också de föreställningar kring ämnet som finns ute i samhället.

Forskarna som är verksamma i projektet undervisar inom lärarutbildningen. De har under flera år arbetat tillsammans i SO-kurser inom ramen för grundlärprogrammet, med ambitionen att göra kurserna tydligt forskningsförankrade. Forskarna har också tillsammans arbetat mot verksamma lärare i form av lärarlyft och fortbildningskurser. Dessa erfarenheter kommer väl till pass då lärare blir centrala medaktörer i projektet. I forskningscirklar kommer nämligen forskarna och lärare med gemensamma krafter utveckla undervisning kring samhällsfrågor.

Projektledare

Martin Stolare, docent, Karlstads universitet

Karlstads universitet

Att utveckla undervisning i samhällsfrågor: om didaktiska val i SO-ämnena i grundskolans mellanår 4–6.

Att undervisa om migration på mellanstadiet. En undervisningsmodul.

Forskningsprojektet är avslutat

Läs om det avslutade forskningsprojektet i artikeln på webbplatsen Skolforskningsportalen.