Lekstunder och språkaktiviteter: specialpedagogiska insatser i inkluderande förskolor för barn i behov av stöd | Skolforskningsinstitutet

Lekstunder och språkaktiviteter: specialpedagogiska insatser i inkluderande förskolor för barn i behov av stöd

En god kvalitet i förskolans verksamhet verkar förebyggande och skyddande för alla barns möjlighet till utveckling och lärande i lek- och språksituationer.

Forskningsprojektet beviljades bidrag vid institutets utlysning 2018.

Vilken är projektets huvudsakliga frågeställning?

Projektets huvudfråga är att undersöka hur tidiga insatser i form av specialpedagogiska arbetssätt och metoder kan konkretiseras i förskolans verksamhet. Vi tittar på samspelsfärdigheter i organiserade lekstunder, och språkaktiviteter genom strukturerade boksamtal som stödjer kommunikation i gruppen. Projektet undersöker en stegvis modell av specialpedagogiska insatser som genomförs i inkluderande grupper och som stödjer alla barns utveckling.

Varför är forskningen viktig?

En god kvalitet i förskolans verksamhet verkar förebyggande och skyddande för alla barns möjlighet till utveckling och lärande i lek- och språksituationer. I nationella utvärderingar framkommer att förskoleverksamheter inte har likvärdiga förutsättningar och kvalitet i arbetet med barns behov av stöttning i kommunikation, lekfärdigheter och socialt samspel.

Pedagogiskt stöttande och systematiska strategier används inte tillräckligt som verktyg, vilket betyder att barn i behov av stöd inte är lika delaktiga och går miste om utmaningar i sitt lärande. I detta projekt prövas och kulturanpassas kunskapsbaserade metoder som efterfrågats av fältet och som främjar barns lekfärdigheter och språkutveckling. Projektets deltagare följer och utvärderar pedagogernas erfarenheter samt förändringsprocesser av barns lekfärdigheter och språkförmåga, engagemang och delaktighet.

Hur ska projektet genomföras?

Projektets involverade deltagare utbildas i lekstunder och språkaktiviteter, med avsikten att de ska genomföra dessa aktiviteter varje dag i verksamheterna under en viss period. Dessa interventionsstunder genomförs i den reguljära verksamheten. Projektet följer förskolans inkluderande miljö och dessa dagliga aktiviteter med stöd av gemensamma träffar, handledning, för- och eftermätningar, skattningar, loggböcker, ljud-och videoinspelningar, workshops och forumgrupper. Utbildning och en första utprövning sker under år 2019. Med stöd i utvärderingen av dessa erfarenheter anpassas arbetssätt och metoder till en reviderad interventionsmodell som prövas under år 2020.

Hur är projektet uppbyggt och hur involveras verksamma i skolan?

Forskargruppen består av forskare och yrkesverksamma specialpedagoger vilka arbetar hos de huvudmän och förskolor som ingår i studien. Forskargruppen länkar utåt till internationella experter som är rådgivare och deltar i utbildningsinsatser samt till de yrkesverksamma i de deltagande förskolorna. Studenter och doktorander i specialpedagogik länkas också till projektet.

Projektets genomförande innebär en kontinuerlig samverkan mellan involverade fältpersoner och forskargruppen. Inplanerade workshops och handledningar genomförs regelbundet och följs av forskargruppens träffar. Vi involverar verksamma pedagoger och arbetslag vid förskoleverksamheterna vid projektets uppstart genom utbildningsinsatser och de får sedan handledning av forskargruppen.

Fältets deltagare bidrar med skattningar samt beskrivningar och reflektioner i form av dokumentation i loggböcker, videoinspelningar och genom forumsamtal. Modellen vi utvecklar genom denna process är tänkt att vara anpassad till barnens behov samt till verksamhetens förutsättningar och möjligheter.

Projektgruppen

Eva Siljehag, projektledare, lektor i specialpedagogik vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Samuel Odom, gästprofessor på Specialpedagogiska institutionen, från University of North Carolina University at Chapel Hill

Susan Sandall, professor i Special Education vid University of Washington Seattle

Birgitta Leymann, specialpedagog och verksam i Sundbybergs kommun

Katja Persson, specialpedagog och verksam i Sandvikens kommun

Camilla Suarez, specialpedagog och verksam vid företaget Tellusbarn

Lek och språk

Följ forskargruppens arbete på webbplatsen och bloggen Lek och språk.

Poddavsnitt om lek och samspel.

Artikel om införande av ett program som stödjer social interaktion och lek i inkluderande förskolor.