Undervisning för och lärande av handlingskompetens i utbildning om antibiotikaresistens | Skolforskningsinstitutet

Undervisning för och lärande av handlingskompetens i utbildning om antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett växande folkhälsoproblem både i Sverige och i övriga världen. För att vända den negativa trenden krävs åtgärder och i denna fråga är utbildning av avgörande betydelse. Både FN och WHO har uppmärksammat att effektiv utbildning om antibiotikaresistens har högsta prioritet för ett hållbart samhälle.

Forskningsprojektet beviljades bidrag vid institutets utlysning 2018.

Detta projekt förväntas bidra till ett forskningsområde som syftar till att stödja kampen mot antibiotikaresistens genom utbildning. Med utgångspunkt i projektets resultat är ambitionen att erbjuda lärare underlag för att göra välgrundade val i undervisningen, både med avseende på innehåll som handlar om fakta om antibiotikaresistens, liksom innehåll som främjar elevernas lärande av handlingskompetens.

Lärande av handlingskompetens

Antibiotikaresistens är en del i kurs- och ämnesplanernas innehåll i biologiämnet, men forskning visar att innehåll kopplat till antibiotikaresistens kan vara svårt för elever att ta till sig. Därför finns det ett behov av att skapa ytterligare kunskaper kring elevers lärande om antibiotikaresistens, särskilt i relation till den aspekt som vi här kallar handlingskompetens. Att utveckla handlingskompetens inbegriper lärande av såväl faktakunskaper som värderingar, samt en möjlighet att agera utifrån detta. Undervisning för handlingskompetens innebär därför att hjälpa eleverna att utveckla vanor för att kunna handla förebyggande och ansvarsfullt, och vid behov, använda antibiotika på ett klokt sätt. I en undervisningssituation kan det handla om att eleverna får med sig olika synsätt när det gäller bakterier och resistens, till exempel att bakterier inte bara är farliga, utan att det är viktigt att ta hand om de goda bakterierna eller om betydelsen av att titta på ursprungsmärkningen på produkter, innan man tar ställning till ett inköp.

Vårt projekt har två övergripande syften. Det första är att skapa kunskap om hur biologiundervisning på högstadiet och gymnasiet kan stödja utvecklingen av elevers kunskaper och handlingskompetens i relation till antibiotikaresistens – med andra ord kompetens att fatta beslut baserade på såväl kunskap som värderingar och prioriteringar. Det andra syftet är att, med grund i dessa kunskaper, utveckla, pröva och sprida modeller som kan hjälpa lärare att iscensätta undervisning som gynnar elevers utveckling av handlingskompetens i relation till antibiotikaresistens.

Beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund

I detta projekt kommer forskare tillsammans med lärare att gemensamt använda och utveckla didaktiskt relevanta principer eller modeller för undervisning. Projektet är konstruerat som en interventionsstudie som kommer att genomföras i samarbete mellan didaktikforskare och biologilärare. Undervisningen kommer vi att planera, genomföra, analysera och modifiera i cykler. Vi kommer att dokumentera genom videoinspelning, deltagande observation, loggböcker och insamlande av det material som eleverna producerar.

Med hjälp av analyser, tidigare forskning och gemensamma diskussioner om de situationer som uppmärksammats, kommer vi att modifiera undervisningen och skapa nya undervisningssekvenser. Undervisningssekvenserna kommer vi att modifiera över tid, och validera med avseende på generaliserbara faktorer genom att ett större antal lärare under projektets senare del använder undervisningssekvensen i sina klasser.

Projektdeltagare

Projektet utförs i samverkan mellan biologilärare på högstadiet och gymnasiet i Uppsala kommun och didaktikforskare vid Uppsala universitet.

Lärare

Ulrike Wörman (no-lärare högstadiet), Erica Almström (no-lärare högstadiet), Malin Hjertson (biologi- och matematiklärare gymnasiet), Ida Solum (biologi- och naturkunskapslärare gymnasiet).

Sofie Mellberg (biologi- och matematiklärare gymnasiet) och Lena Schmitterlöv (matematik- och tekniklärare gymnasiet) är associerade till projektet och deltar med annan finansiering.

Didaktikforskare

Malena Lidar, Eva Lundqvist (projektledare) och Leif Östman, Uppsala universitet.

Cecilia Eriksson är doktorand vid Uppsala universitet och knuten till projektet, deltar med annan finansiering.

Nationellt resurscentrum för biologiundervisning

Undervisningsmaterial för lärande av handlingskompetens gällande antibiotikaresistens.