Finansierade forskningsprojekt 2021 | Skolforskningsinstitutet

Finansierade forskningsprojekt 2021

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja totalt 13 projekt finansiering med sammanlagt 51 miljoner kronor för åren 2022–2024.

På STUDS! Praktiknära återkoppling – studie av teater-, undervisning och dans-situationer

Projektledare: Pernilla Ahlstrand, fil.dr, Göteborgs universitet

Att utveckla undervisning från årskurs 1: Elevers uppfattningar om samhällsfunktioner

Projektledare: Klas Andersson, fil.dr, Göteborgs universitet

Problemsituationer, lärandemodeller och undervisningsstrategier (PLUS)

Projektledare: Inger Eriksson, professor, Stockholms universitet

Vilken betydelse har förskolans kvalitet för barns kunskapsutveckling i förskoleklass?

Projektledare: Linda Forssman, docent, Uppsala universitet

Ta till sig och producera text via assisterande teknik för elever i grundsärskolan

Projektledare: Linda Fälth, fil.dr, Linnéuniversitetet

Modersmål, minoriteter och språklig heterogenitet

Projektledare: Carla Jonsson, professor, Umeå universitet

Utveckling av metoder för återkoppling som stödjer vuxnas matematiklärande

Projektledare: Yvonne Liljekvist, docent, Karlstads universitet

Lärares metakunskap och bedömningspraktik i digitala, multimodala lärmiljöer

Projektledare: Petra Magnusson, fil.dr, Högskolan i Kristianstad

Visuella resurser i språkundervisning inom sfi och särskild utbildning för vuxna

Projektledare: Jenny Rosén, docent, Stockholms universitet

Att göra matematik och naturvetenskap relevant inom undervisning för hållbar utveckling

Projektledare: Lovisa Sumpter, fil.dr, Stockholms universitet

Läsinterventioner i svenska språket för nyanlända vuxna

Projektledare: Idor Svensson, professor, Linnéuniversitetet

Utforskande och fördjupande textsamtal

Projektledare: Michael Tengberg, professor, Karlstads universitet

 

2021 års ordinarie utlysning och extra utlysning