Lärares metakunskap och bedömningspraktik i digitala, multimodala lärmiljöer | Skolforskningsinstitutet

Lärares metakunskap och bedömningspraktik i digitala, multimodala lärmiljöer

Forskningsprojektet beviljades bidrag vid institutets utlysning 2021.

Syfte och genomförande

Syftet med det treåriga projektet är att forskare tillsammans med lärare utvecklar metaspråk och medvetenhet om undervisning och bedömning i relation till digitalt, multimodalt meningsskapande i klassrummet för att förbättra villkoren för elevers lärande i en digital skolmiljö.

Forskningsprojektet avser bidra med kunskap om hur undervisning och bedömning i digitala lärmiljöer kan vidareutvecklas efter satsningarna på den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet. Tidigare forskning visar att det saknas metaspråk och erfarenheter av att både undervisa i och om, samt bedöma elevers digitala multimodala textproduktion. Forskningsfrågorna som projektet söker svar på är:

  • På vilka sätt utmanas lärares undervisning, inklusive återkoppling och bedömningsaspekter, när eleverna skapar multimodala och digitala texter?
  • Vad är utmärkande för undervisningsdesign som stödjer utveckling av elevers digitala textkompetenser?
  • Hur kan lärares design och redesign av undervisnings- och bedömningspraktiker utvecklas genom erkännande och utforskande av elevers multimodala och digitala textproduktion?

Projektet ska genomföras i samarbete med grundskoleverksamheter i Kristianstads kommun och Lidköpings kommun. Forskarna ska samla material för att tillsammans med lärarna identifiera utmaningar och behov i verksamheterna, iscensätta workshoppar och interventioner. Tre cykler där modeller för undervisning och bedömning prövas och utvecklas ska genomföras.

Projektgrupp och organisation

Projektet är uppbyggt som designbaserad forskning där modeller utvecklas gemensamt av forskare och lärare. Samtliga lärare på de deltagande skolorna medverkar i utvecklingsarbetet och på varje skola väljs ett eller flera lärarlag för insamlandet av forskningsmaterial. Dessa lärarlag kommer att ha ett tätare samarbete med forskarna och kontakt med andra skolor i projektet för utbyte och återkoppling av undervisningsdesign.

Projektgrupp

Petra Magnusson (projektledare), fil.dr, universitetslektor, Fakulteten för lärarutbildning, Högskolan Kristianstad

Sylvana Sofkova Hashemi, fil.dr, professor, Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad

Anna Åkerfeldt, fil.dr, universitetslektor, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet