Modersmål, minoriteter och språklig heterogenitet | Skolforskningsinstitutet

Modersmål, minoriteter och språklig heterogenitet

Undervisningsformer och praktiker i förskola och skola med fokus på litteracitet

Forskningsprojektet beviljades bidrag vid institutets utlysning 2021.

Målet med projektet är att studera och utveckla didaktiska aspekter av verksamheter med olika språk i språkligt heterogena grupper för barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola inom ramen för det som kallas modersmål, till exempel modersmålsämnet i skolan. Att barn och elever ges möjlighet att bevara och utveckla sina språk är centralt för deras skolframgång och för skolans demokratiska uppdrag.

Syfte och frågeställning

Projektets syfte är att utveckla undervisningsformer som stödjer barns och elevers språkutveckling inom modersmålsverksamheter, med särskilt fokus på litteracitet på ett eller flera språk. Studien tar ett kritiskt perspektiv där verksamheterna utvecklas utifrån frågor om ideologier, maktrelationer, kultur och identitet.

Följande frågor kommer till exempel att besvaras:

  • Vilka specifika utmaningar och möjligheter innebär den stora heterogenitet som präglar modersmålsverksamheter?
  • Hur kan undervisning utformas där barns och elevers olika erfarenheter, i form av språkliga och digitala praktiker, används som resurs för lärande?

Hur ska projektet genomföras?

Studien utförs i form av aktionsforskning och lingvistisk etnografi. Material skapas främst genom klassrumsobservationer, fältanteckningar samt dokumentation av skriftliga och andra artefakter. Inom verksamheterna fokuseras två huvudsammanhang: 1) två större språk i svenskt utbildningsväsende: modersmål arabiska och kurdiska, samt 2) tre nationella minoritetsspråk: samiska, meänkieli och finska. Nexusanalys kommer att användas för systematisk analys.

Hur är projektet uppbyggt och hur involveras verksamma i skolan?

Projektet kommer att följa en typisk aktionsforskningscykel med planering, genomförande och reflektion och därmed skapa sammanhang där kunskap och praktiker utvecklas.

Studien utförs i form av aktionsforskning och lingvistisk etnografi i nära samverkan mellan forskare, rektorer, lärare, pedagoger och annan personal.

Projektgrupp

Carla Jonsson (projektledare), professor i pedagogiskt arbete, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet

Annika Norlund Shaswar, universitetslektor i språkdidaktik, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet

Boglárka Straszer, professor i svenska som andraspråk, Institutionen för språk, litteratur och lärande, Högskolan Dalarna

Hanna-Máret Outakoski, universitetslektor i samiska, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet

Åsa Wedin, professor i pedagogiskt arbete, Institutionen för språk, litteratur och lärande, Högskolan Dalarna