Utforskande och fördjupande textsamtal | Skolforskningsinstitutet

Utforskande och fördjupande textsamtal

Forskningsprojektet beviljades bidrag vid institutets utlysning 2021.

Varför är forskningen viktig?

Från tidigare forskning vet vi att kvaliteten på lärarledda textsamtal är av stor betydelse för elevers läsmotivation och läsförståelse. Kvalificerad ledning av sådana samtal stödjer det gemensamma tolkningsarbetet och ger eleverna möjlighet att ta sig an mer komplexa texter. För unga läsare, bland vilka många riskerar att tappa intresset för läsning, i synnerhet för skönlitteraturen, är det viktigt att få möta tankeprovocerande texter, som utmanar deras föreställningar och bjuder in till engagerande tolkning och prövande dialog om texten.

Sådana samtalsformer ställer emellertid höga krav på läraren och är idag ovanliga i skolan. Många lärare upplever att det är svårt att leda samtal om ett mer komplext textinnehåll, de är osäkra på sin egen förmåga och efterfrågar stöd i form av goda samtalsmodeller. Vi skulle därför behöva veta mer om hur man kan stödja lärare för att utveckla kvaliteten på samtal om mer komplexa skönlitterära texter.

Syfte och frågeställning

Syftet med studien är att ta reda på om upprepad kollegial feedback till lärare, följd av videobaserad gruppreflektion utifrån forskningsbaserade kriterier, bidrar till att höja kvaliteten på lärarledda samtal om komplexa skönlitterära texter i högstadiet. Studien är upplagd som en läsårslång intervention där högstadielärare i svenska implementerar en särskild modell för utforskande och fördjupande textsamtal, och får stöd genom observationer i klassrummet, kollegial feedback samt gemensam reflektion utifrån videoinspelningar av samtalen.

Huvudfokus i studien är att studera hur interventionen påverkar litteratursamtalens kvalitet med avseende på både lärarnas samtalsledning och elevernas utforskande och tolkande samarbete. Ett kompletterande fokus är att studera hur lärarnas implementering av utforskande textsamtal påverkar utvecklingen av elevernas läsförståelse och tolkningsförmåga.

Hur är projektet uppbyggt och hur involveras verksamma i skolan?

Studien genomförs som en intervention som sträcker sig över ett läsår och inkluderar ca 35 högstadielärare i svenska och deras klasser i åk 8. Några av lärarna som deltar kommer att medverka i utformningen av samtalsmodellen. Utforskande textsamtal implementeras i klasserna med stöd av observationer, videoinspelningar, återkoppling och efterföljande gruppreflektioner.

Under interventionen kommer lärarna ta ett successivt större ansvar för att själva observera och ge återkoppling till varandra för att på så sätt stötta varandra i utveckling av undervisningen. Samtalens kvalitet kommer att analyseras med hjälp av videoobservationer före och efter interventionen. Dessutom prövas elevers läsförståelse och tolkningsförmåga före och efter interventionen.

Projektgrupp

Michael Tengberg (projektledare), Karlstads universitet

Maritha Johansson, Linköpings universitet

Margrethe Sønneland, Universitetet i Stavanger

Gustaf B. Skar, Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet

Marie Wejrum, Karlstads universitet

Anders Biörklund, Karlstads kommun

Skolor i Karlstads kommun har medverkat i ansökan till Skolforskningsinstitutet och kommer att delta i projektet. Därtill deltar svensklärare från skolor i ytterligare ett flertal kommuner. Rekrytering pågår under våren 2022.