Forskningsprofil | Skolforskningsinstitutet

Forskningsprofil

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil – praktiknära skolforskning

Med praktiknära skolforskning[1] avser Skolforskningsinstitutet:

  • Forskning som har sin grund i frågeställningar och utmaningar som är angelägna för förskolans och skolans professioner.
  • Forskning som leder till kunskap som förskolans och skolans verksamma kan använda för att förbättra sin undervisning.
  • Forskning som bidrar till samverkan mellan skolans professioner och forskare och som präglas av insikten om att både professionens och forskarnas erfarenheter har betydelse för att ny kunskap ska utvecklas.
  • Forskning som även kan leda till en framväxt av nya former av forskningsmiljöer.

Kunskapsintresset – utveckling och förbättring av undervisningen

Det som specifikt ska karaktärisera den forskning som Skolforskningsinstitutet finansierar är således att den ska utgå från de behov, utmaningar och frågeställningar som verksamma[2] möter i anslut­ning till undervisningen[3]. Kunskapsintresset avser i första hand att bidra med kunskap om hur undervisningen kan utvecklas och förbättras, ytterst i syfte att främja barns och elevers utveckling och lärande.

Vetenskaplig kvalitet och professionsrelevans i förening

Kärnan i den forskning som institutet finansierar är att den ska vara både professionsrelevant, det vill säga vara angelägen och användbar för verksamma inom skolväsendet, och hålla hög vetenskaplig kvalitet.

Samarbete mellan akademi och förskola/skola är en grundförutsättning

Praktiknära skolforskning innebär i institutets mening forskning för och med förskolelärare, lärare och andra verksamma inom skolväsendet. Institutet har därför som krav att forskningen bedrivs i förskolan, skolan eller annan verksamhet inom skolväsendet, med tydligt fokus på undervisningen. Vi ser också positivt på att förskollärare, lärare eller andra verksamma inom förskolan eller skolan ingår i forskarlaget.

Forskningsdesignerna kan variera

Institutet efterfrågar en öppenhet vad gäller hur skolforskning genomförs. Det innebär exempelvis att vi välkomnar både kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser och forskningsmetoder, men också kombinationer av sådana. Det kan exempelvis handla om att studera effekter av en viss metod eller arbetssätt, genomföra jämförande studier, videoanalyser, intervjuer eller observationer, studera utveckling över tid, analysera elevers lärprocesser eller studera hur skilda didaktiska designer påverkar lärandet.

Barns och elevers lärande, erfarenheter och reflektioner är viktiga kunskapsbidrag

Skolforskningsinstitutets uppdrag handlar ytterst om att bidra till barns och elevers (inklusive vuxnas) utveckling och lärande samt till förbättrade kunskapsresultat. Det är därför väsentligt att projekten på lämpliga sätt inkluderar empiri som rör barns och elevers utveckling och lärande i relation till de frågeställningar man avser att undersöka.

Praktiknära forskning kan bedrivas inom olika discipliner men också vara mångdisciplinär

Även om praktiknära skolforskning ofta utgår från didaktiskt orienterade frågor (allmändidaktiska såväl som ämnesdidaktiska) kan den bedrivas inom en rad olika discipliner. Den får gärna bedrivas mångdisciplinärt i betydelsen att forskare med olika disciplinära hemvister arbetar tillsammans i projekt.

 

[1] Vad gäller den typ av praktiknära skolforskning som Skolforskningsinstitutets utlysningar avser finns ett antal alternativa benämningar, till exempel praxisforskning, praxisnära forskning, klinisk forskning och utvecklings-, förbättrings-, förändringsforskning eller undervisningsförbättrande forskning. För att understryka närheten till undervisningen och klassrumssituationen använder Skolforskningsinstitutet begreppet praktiknära. Detta ska inte tolkas som att institutet därmed tagit ställning i de begreppsdiskussioner med vetenskapsteoretiska förtecken som pågår inom den akademiska världen.

[2] I denna text används begreppen ”verksamma” och ”professionen” synonymt. Begreppen avser i huvudsak förskollärare och lärare, men även andra yrkesgrupper inom förskolan, skolan och andra verksamheter inom skolväsendet kan givetvis ingå.

[3] Med undervisning avses i enlighet med 1 kap. 3 § skollagen (2010:800) ”sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden”.

Skolforskningspodden

Lyssna på ett poddavsnitt om den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar.