Utlysning av forskningsbidrag 2018 | Skolforskningsinstitutet

Utlysning av forskningsbidrag 2018

Utlysningen öppnade 14 mars kl. 14.00 och stängde 9 maj kl. 14.00.

Inriktning för årets utlysning av forskningsbidrag

Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomfö­rande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveck­ling och lärande.

Årets inriktning innebär ingen särskild avgränsning eller profilering inom ramen för Skolforskningsinstitutets forskningsprofil, då nämnden bedömer att det viktigaste än så länge är att etablera denna profil. På sikt kommer institutets arbete med att genomföra forsknings­sammanställningar, till exempel systematiska översikter, bidra med underlag för att identi­fiera så kallade kunskapsluckor som vissa år kan komma att föranleda mer riktade utlysningar.

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil

Praktiknära skolforskning kan röra många olika områden inom förskolans och skolans verksamhet. Det som specifikt ska karaktärisera den forskning som Skolforsk­ningsinstitutet finansierar är dock att den ska utgå från de behov, utmaningar och frågeställningar som förskolans och skolans verksamma möter i anslutning till undervisningen. Den praktiknära skolforskningen kännetecknas alltså av ett kunskaps­intresse som i första hand avser att bidra med kunskap om hur undervis­ningen kan utvecklas och förbättras, i syfte att främja barns och elevers utveckling och lärande.

Kärnan i den forskning som institutet finansierar är att den ska vara både professionsrelevant, dvs. vara angelägen och användbar för skolans verk­samma, och hålla hög vetenskaplig kvalitet.

Praktiknära skolforskning innebär i institutets mening forskning för och med förskollärare, lärare och andra verksam­ma i förskolan och skolan. Institutet har därför som krav att forskningen bedrivs i förskolan eller skolan, och i direkt anslutning till undervisningen. Vi ser också positivt på att förskollärare, lärare eller andra verksamma inom förskolan eller skolan ingår i forskarlaget.

Skolforskningsinstitutet ställer samma krav på hög vetenskaplig kvalitet som andra forskningsråd.

Årets utlysning via Prisma

Skolforskningsinstitutets utlysning 2018 görs via Prisma. Vi uppmanar alla att i god tid registrera sina profiler i Prisma. Det gäller även för medsökande i projekten.

Prisma

Anvisningar för sökande 2018

Beredning

Beredningen av en ansökan till Skolforskningsinstitutet sker i två steg:

 1. Kontroll av formella krav och redovisning av deltagande förskolor eller skolor.
 2. Bedömning av ansökans kvalitet.

I steg 1 kontrolleras ansökan med avseende på dels de formella krav som ställs, dels att det är dokumenterat att projektet ska bedrivas i anslutning till en eller flera förskolor eller skolor.

Formella krav

De formella krav som ställs på ansökan är

 • att ansökan kommit in i tid och är fullständigt ifylld i enlighet med anvisningarna
 • att huvudsökanden/projektledaren är disputerad och kommer vara anställd av godkänd medelsförval­tare vid projektstart
 • att ansökan är signerad av både huvudsökande och medelsförval­taren i Prisma, som en bekräftelse på att de villkor som framgår i Prisma är uppfyllda
 • att huvudsökanden/projektledaren inte redan har finansiering från institutet
 • att huvudsökanden/projektledaren inte redan har ansökt om bidrag i 2018 års utlysning
 • att ansökan inte uppenbart avviker från den aktuella utlysningens inriktning.

Deltagande förskolor eller skolor

Projektet ska bedrivas i direkt anslutning till undervisning[1]  i försko­lan eller skolan[2]. I steg 1 kontrolleras därför

 1. att det ansökan redovisar vid vilka förskolor eller skolor som forskningen ska bedrivas
 2. att det finns avsiktsförklaringar eller avtal med involverade för­skolor/skolor som visar på projektets förankring på den eller de förskolor/skolor där projektet ska bedrivas. Dessa ska vara under­tecknade av förskolechef/rektor.

Steg 2 innefattar granskning och bedömning av följande områden:

 1. Projektets vetenskapliga kvalitet.
 2. Projektets relevans.
 3. Projektets genomförbarhet, inklusive sökandens kompetens.
 4. Planer för publicering, kunskapsdelning och eventuell implementering av projektresultat.
 5. Genus och mångfaldsperspektiv när dessa är relevanta för projektets frågeställningar.
 6. Etiska aspekter.

 

[1] Institutet använder begreppet ”i direkt anslutning till undervisningen” för att bredda inriktningen något utöver begreppet ”klassrumsforskning”.

[2] Skolväsendet omfattar enligt 1 kap. 1 § skollagen (2010:800) skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, special­skola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, och särskild utbildning för vuxna. I skolväsendet ingår också fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda utbildningsformer.

Krav på sökande

Huvudsökande/projektledare måste ha avlagt doktorsexamen vid det datum då ansökan lämnas in samt, om bidrag beviljas, vara anställd hos godkänd medelsförvaltare med minst 20 procent när projektet startar.

Budgetfrågor

Skolforskningsinstitutet följer i 2018 års utlysning UVK:s modell genom att låta det maximala beloppet som går att söka för ett projekt vara 1,5 miljoner kronor per år i medeltal. Det vill säga maximalt totalt 4,5  miljoner kronor (inklusive indirekta kostnader) för en treårsperiod.

I ansökan ska det framgå om huvudsökande/projektledaren har sökt eller kommer att söka annan finansiering för projektet – eller redan blivit beviljad medel från annan finansiär.

Preliminär tidsplan

 • Utlysningen öppnade 14 mars kl. 14.00.
 • Utlysningen stängde 9 maj kl. 14.00.
 • Beslut om vilka som beviljas bidrag kommer att fattas i slutet av oktober.
 • Besluten kommer att kommuniceras i början av november.

Godkänd medelsförvaltare

Den som söker forskningsbidrag från Skolforskningsinstitutet måste ha en godkänd medelsförvaltare, annars avvisas ansökan utan vidare granskning. Om medelsförvaltaren inte redan är godkänd bör en ansökan om att bli godkänd göras snarast.

Läs mer under fliken Medelsförvaltare

Finansierade projekt 2016–2017

Finansierade forskningsprojekt 2016

Finansierade forskningsprojekt 2017

För mer information kontakta

forskningsansokan@skolfi.se