Utlysning av forskningsbidrag 2019 | Skolforskningsinstitutet

Utlysning av forskningsbidrag 2019

Utlysningen öppnade 13 mars kl. 14.00 och stängde 8 maj kl. 14.00.

Inriktning för årets utlysning av forskningsbidrag

Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Inriktningen fokuserar det som generellt särskiljer vår forskningsprofil. Institutet har än så länge inte kunnat dokumentera specifika kunskapsluckor på det sätt vi på sikt kommer att kunna göra, bland annat genom arbetet med de systematiska översikterna. Vi kan också konstatera att den praktiknära skolforskningen är eftersatt inom förskolans och skolans verksamheter och därför generellt behöver stärkas.

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil

Praktiknära skolforskning kan röra många olika områden inom förskolans och skolans verksamhet. Det som specifikt ska karaktärisera den forskning som Skolforskningsinstitutet finansierar är således att den ska utgå från de behov, utmaningar och frågeställningar som förskolans och skolans verksamma möter i anslutning till undervisningen. Den praktiknära skolforskningen kännetecknas alltså av ett kunskapsintresse som i första hand avser att bidra med kunskap om hur undervisningen kan utvecklas och förbättras, ytterst i syfte att främja barns och elevers utveckling och lärande.

Kärnan i den forskning som institutet finansierar är att den ska vara både professionsrelevant, det vill säga vara angelägen och användbar för förskolans och skolans verksamma, och hålla hög vetenskaplig kvalitet.

Praktiknära skolforskning innebär i institutets mening forskning för och med förskollärare, lärare och andra verksamma i förskolan och skolan. Institutet har därför som krav att forskningen bedrivs i förskolan eller i skolan, med tydligt fokus på undervisningen. Vi ser också positivt på att förskollärare, lärare eller andra verksamma inom förskolan eller skolan ingår i forskarlaget.

Skolforskningsinstitutet ställer samma krav på hög vetenskaplig kvalitet som andra forskningsråd.

Årets utlysning via Prisma

Skolforskningsinstitutets utlysning 2019 görs via Prisma. Vi uppmanar alla att i god tid registrera sina profiler i Prisma. Det gäller även för medsökande i projekten.

Prisma

Vi uppmanar även alla sökande att noga läsa och följa anvisningarna för årets utlysning.

Anvisningar för sökande 2019

Beredning

Beredningen av en ansökan till Skolforskningsinstitutet sker i två steg:

 1. Kontroll av formella krav, inklusive redovisning av deltagande förskolor eller skolor.
 2. Bedömning av ansökans kvalitet.

1. Formella krav

De formella krav som ställs på ansökan är

 • att ansökan kommit in i tid och är fullständigt ifylld i enlighet med anvisningarna
 • att huvudsökanden/projektledaren är disputerad och kommer vara anställd av godkänd medelsförval­tare vid projektstart
 • att ansökan är signerad av både huvudsökanden och medelsförval­taren i Prisma, som en bekräftelse på att de villkor som framgår i Prisma är uppfyllda
 • att huvudsökanden/projektledaren inte redan har finansiering från institutet
 • att huvudsökanden/projektledaren inte redan tidigare har ansökt om bidrag som huvudsökande/projektledare i 2019 års utlysning
 • att ansökan inte uppenbart avviker från den aktuella utlysningens inriktning.

Projektet ska vidare avse undervisning[1] och genomföras i försko­lan eller skolan[2]. Det innebär

 • att det ansökan redovisar vid vilka förskolor eller skolor som forskningen ska bedrivas
 • att det till ansökan bifogas avsiktsförklaringar eller avtal med involverade för­skolor/skolor som visar på projektets förankring på den eller de förskolor/skolor där projektet ska bedrivas. Dessa ska vara under­tecknade av förskolechef/rektor.

Om projektet ska bedrivas på fler än tre enheter räcker det med att redovisa tre förskolor/skolor med avsiktsförklaringar eller avtal vid ansökningstillfället och sedan komplettera om projektet beviljas bidrag.

2. Granskning och bedömning

Granskning och bedömning görs av följande områden:

 1. Projektets vetenskapliga kvalitet.
 2. Projektets relevans.
 3. Projektets genomförbarhet, inklusive sökandens kompetens.
 4. Planer för publicering, kunskapsdelning och eventuell implementering av projektresultat.
 5. Genus och mångfaldsperspektiv när dessa är relevanta för projektets frågeställningar.
 6. Etiska aspekter.

Bedömningen görs i en sjugradig skala för bedömningsområdena 1, 2 och 3 och i en tregradig skala för bedömningsområdena 4, 5 och 6.

[1] Institutet använder begreppet ”i direkt anslutning till undervisningen” för att bredda inriktningen något utöver begreppet ”klassrumsforskning”.

[2] Skolväsendet omfattar enligt 1 kap. 1 § skollagen (2010:800) skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, special­skola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, och särskild utbildning för vuxna. I skolväsendet ingår också fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda utbildningsformer.

Krav på sökande

Huvudsökande/projektledare måste ha avlagt doktorsexamen vid det datum då ansökan lämnas in samt, om bidrag beviljas, vara anställd hos godkänd medelsförvaltare med minst 20 procent när projektet startar.

Budgetfrågor

Det maximala beloppet som går att söka för ett projekt är 1,5 miljoner kronor per år i medeltal. Det vill säga maximalt totalt 4,5  miljoner kronor (inklusive indirekta kostnader) för en treårsperiod.

I ansökan ska det framgå om huvudsökande/projektledaren har sökt eller kommer att söka annan finansiering för projektet – eller redan blivit beviljad medel från annan finansiär.

Preliminär tidsplan

 • Utlysningen öppnade 13 mars kl. 14.00.
 • Utlysningen stängde 8 maj kl. 14.00.
 • Beslut om vilka som beviljas bidrag kommer att fattas i slutet av oktober.
 • Besluten kommer att meddelas i början av november.

Godkänd medelsförvaltare

Den som söker forskningsbidrag från Skolforskningsinstitutet måste ha en godkänd medelsförvaltare, annars avvisas ansökan utan vidare granskning. Om medelsförvaltaren inte redan är godkänd bör en ansökan om att bli godkänd göras snarast.

Läs mer under fliken Medelsförvaltare

Finansierade projekt 2016–2018

Finansierade forskningsprojekt 2016

Finansierade forskningsprojekt 2017

Finansierade forskningsprojekt 2018

För mer information kontakta

forskningsansokan@skolfi.se