Utlysning av forskningsbidrag 2024 | Skolforskningsinstitutet

Utlysning av forskningsbidrag 2024

Utlysningen öppnar 13 mars kl. 14.00 och stänger 8 maj kl. 14.00

Inriktning för årets utlysning av forskningsbidrag

Metoder och arbetssätt i undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Inriktningen fokuserar det som generellt särskiljer vår forskningsprofil.

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil

Praktiknära skolforskning kan avse många olika områden inom förskolan, skolan och andra verksamheter inom skolväsendet.

Det som specifikt ska karaktärisera den forskning som Skolforskningsinstitutet finansierar är att den ska utgå från de utmaningar och behov som verksamma möter i anslutning till undervisningen. Kunskapsintresset avser i första hand att bidra med kunskap om hur undervisningen inom det svenska skolväsendet kan utvecklas och förbättras, ytterst i syfte att bidra till barns och elevers utveckling och lärande.

Den forskning som institutet finansierar ska vara både professionsrelevant, det vill säga vara angelägen och användbar för verksamma inom skolväsendet, och hålla hög vetenskaplig kvalitet.

Praktiknära skolforskning innebär här forskning för och med förskollärare, lärare och andra verksamma inom skolväsendet. Institutet har därför som krav att forskningen bedrivs i förskolan, skolan eller annan verksamhet inom skolväsendet, med tydligt fokus på undervisningen. Vi ser också positivt på att förskollärare, lärare eller andra verksamma inom förskolan eller skolan ingår i projektgruppen.

Skolforskningsinstitutet ställer samma krav på hög vetenskaplig kvalitet som andra forskningsråd.