Utlysning av forskningsbidrag 2024 | Skolforskningsinstitutet

Utlysning av forskningsbidrag 2024

Utlysningen öppnade 13 mars kl. 14.00 och stängde 8 maj kl. 14.00. Vid årets utlysning inkom 97 ansökningar.

Inriktning för årets utlysning av forskningsbidrag

Metoder och arbetssätt i undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Inriktningen fokuserar det som särskiljer vår forskningsprofil.

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil

Praktiknära skolforskning kan avse många olika områden inom förskolan, skolan och andra verksamheter inom skolväsendet.

Det som specifikt ska karaktärisera den forskning som Skolforskningsinstitutet finansierar är att den ska utgå från de utmaningar och behov som främst förskollärare och lärare, men även andra verksamma inom skolväsendet, möter i anslutning till undervisningen

Den forskning som institutet finansierar ska vara både professionsrelevant, det vill säga vara angelägen och användbar för i första hand förskollärare och lärare, och hålla hög vetenskaplig kvalitet.

Praktiknära skolforskning innebär här forskning för och med förskollärare, lärare och andra verksamma inom skolväsendet. Institutet har därför som krav att forskningen bedrivs i förskolan, skolan eller annan verk­samhet inom skolväsendet, med tydligt fokus på under­visningen. Vi ser också positivt på att förskollärare, lärare eller andra verksamma inom förskolan eller skolan ingår i projektgruppen.

Skolforskningsinstitutet ställer samma krav på hög vetenskaplig kvalitet som andra forskningsråd.

Årets utlysning via Prisma

Skolforskningsinstitutets utlysning 2024 görs via Prisma. Vi uppmanar alla att i god tid registrera sina profiler i Prisma. Det gäller även för medsökande forskare i projekten.

Anvisningar för sökande

Avsiktsförklaring (formulär)

Beredning

Beredningen av en ansökan till Skolforskningsinstitutet sker i två steg:

 1. Granskning av formella krav, inklusive redovisning av deltagande förskolor eller skolor.
 2. Bedömning av ansökans kvalitet.

 

1. Formella krav

De formella krav som ställs på ansökan är:

 • Ansökan ska ha kommit in i tid och vara fullständigt ifylld i enlighet med anvisningarna.
 • Huvudsökanden/projektledaren ska vara disputerad och uppfylla kraven på anställning.
 • Ansökan ska vara signerad av både huvudsökanden och medelsförval­taren i Prisma, som en bekräftelse på att de villkor som framgår i Prisma är uppfyllda.
 • Huvudsökanden/projektledaren har inte redan finansiering som huvudsökande/projektledare från institutet.
 • Huvudsökanden/projektledaren har inte redan ansökt om bidrag som huvudsökande/projektledare för ett annat projekt i 2024 års utlysning; man får med andra ord bara vara huvudsökande för ett projekt i samma utlysning.
 • Ansökan ska inte avvika uppenbart från den aktuella utlysningens inriktning.

Projektet ska vidare avse undervisning och genomföras i en eller flera förskolor, skolor eller andra verksamheter inom skolväsendet[1]. Det innebär

 • att det i ansökan ska redovisas vid vilka förskolor, skolor eller andra verksamheter som forskningen ska bedrivas
 • att det till ansökan ska bifogas avsiktsförklaringar som visar på projektets förankring i den eller de verksamheter där projektet ska bedrivas[2]. Dessa ska vara undertecknade av rektor eller företrädare för huvudmannen.

[1] Enligt 1 kap. 1 § skollagen (2010:800) omfattar skolväsendet förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, och kommunal vuxenutbildning. I skolväsendet ingår också fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan och vissa särskilda utbildningsformer.

[2] Om projektet ska bedrivas i fler än tre verksamheter behöver endast tre verksamheter samt avsiktsförklaringar för dem redovisas vid ansökningstillfället. Om projektet beviljas bidrag ska övriga avsiktsförklaringar presenteras till Skolforskningsinstitutet så snart som möjligt och senast i samband med att projektet startas i de berörda verksamheterna.

2. Granskning och bedömning

Granskning och bedömning görs av följande områden

 1. projektets vetenskapliga kvalitet
 2. projektets relevans
 3. projektets genomförbarhet
 4. planer för publicering och kunskapsdelning
 5. genus- och mångfaldsperspektiv
 6. etiska aspekter.

Krav på sökande

Huvudsökande/projektledare måste ha avlagt doktorsexamen vid det datum då ansökan lämnas in samt, om bidrag beviljas, vara anställd hos godkänd medelsförvaltare med minst 20 procent när projektet startar.

Budgetfrågor

Det maximala beloppet som går att söka för ett projekt är 1,5 miljoner kronor per år i medeltal. Det vill säga maximalt totalt 4,5 miljoner kronor (inklusive indirekta kostnader) för en treårsperiod.

I ansökan ska det framgå om huvudsökande/projektledaren har sökt eller kommer att söka annan finansiering för projektet – eller redan blivit beviljad medel från annan finansiär. Om ansökan avser ett projekt som är tänkt att samfinansieras ställs särskilda krav på redovisningen av budgeten.

Godkänd medelsförvaltare

Den som söker forskningsbidrag från Skolforskningsinstitutet måste ha en godkänd medelsförvaltare, annars avvisas ansökan utan vidare granskning. Om medelsförvaltaren inte redan är godkänd bör en ansökan om att bli godkänd göras snarast.

Medelsförvaltare

Preliminär tidsplan

 • Utlysningen öppnade 13 mars kl. 14.00.
 • Utlysningen stängde 8 maj kl. 14.00.
 • Beslut om vilka som beviljas bidrag kommer att fattas i slutet av oktober.
 • Besluten kommer att meddelas i början av november.

Finansierade projekt 2016–2023

Forskningsprojekt som har beviljats forskningsbidrag från 2016 till och med 2023.

För mer information

Frågor om ansökans innehåll kan skickas via e-post till: forskningsansokan@skolfi.se