Utlysning av forskningsbidrag 2017 | Skolforskningsinstitutet

Utlysning av forskningsbidrag 2017

Skolforskningsinstitutets utlysning av forskningsmedel för praktiknära skolforskning 2017 är stängd. Utlysningen öppnade 28 mars kl. 14.00 och stängde 16 maj kl. 14.00.

Inriktning för årets utlysning av forskningsbidrag:

Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil

Praktiknära skolforskning kan röra många olika områden inom förskolans och skolans verksamhet. Det som specifikt ska karaktärisera den forskning som Skolforsk­ningsinstitutet finansierar är dock att den ska utgå från de utmaningar och frågeställningar som förskolans och skolans verksamma möter i anslutning till undervisningen.

Den praktiknära skolforskningen kännetecknas alltså av ett kunskaps­intresse som i första hand avser att bidra med kunskap om hur undervis­ningen kan utvecklas och förbättras, i syfte att främja barns och elevers utveckling och lärande.

Skolforskningsinstitutet ställer samma krav på hög vetenskaplig kvalitet som andra forskningsråd. Utöver det  ställer vi krav på att projektens frågeställningar ska vara relevanta för de som är verksamma i förskolan och skolan. Vi välkomnar också förskollärare, lärare eller annan verksam personal inom skolväsendet som medsökande i projekten.

Årets utlysning via Prisma

Skolforskningsinstitutets utlysning 2017 gjordes via Prisma. Vi uppmanade alla att i god tid registrera sina profiler i Prisma. Det gällde även för medsökande i projekten.

Prisma

Anvisningar för sökande fanns, med vissa undantag, tillgängliga på Skolforskningsinstitutets webbplats redan innan utlysningen öppnade i Prisma. Undantagen gäller uppgifter i tabellformat, t.ex. arbetsplaner och sökta medel.

Anvisningar för sökande

Årets anvisningar avvek inte väsentligt från 2016 års anvisningar. Ett fåtal förändringar gjordes, framför allt i syfte att förtydliga vad ansökan borde innehålla. Detta gällde till exempel de delar i ansökan som rörde studiedesign och metod.

Beredning

En förutsättning för att bli granskad är att ansökan uppfyller de formella kraven på t. ex. godkänd medelsförvaltare och huvudsökandes kompetens. Därefter sker beredningen i två steg.

Steg 1 består av granskning med avseende på institutets tre obligatoriska relevanskriterier. Dessa måste vara uppfyllda för att gå vidare till steg 2. Kriterierna är:

 1. Projektet bedrivs i direkt anslutning till undervisningen i förskolans/skolans miljö.
 2. Projektets frågeställningar har formulerats i dialog med förskollärare, lärare eller annan verksam personal inom skolväsendet. Detta kan innebära helt nya frågeställningar likväl som ett intresse av att tidigare forskningsbaserade arbetssätt/metoder prövas och beforskas i ett nytt sammanhang.
 3. Avsiktsförklaringar eller avtal finns upprättade med involverade förskolor/skolor. Dessa ska vara undertecknade av förskolechef/rektor.

Steg 2 innefattar granskning och bedömning av följande områden:

 1. Projektets vetenskapliga kvalitet.
 2. Projektets relevans.
 3. Projektets genomförbarhet inklusive sökandens kompetens.
 4. Planer för publicering, kunskapsdelning och eventuell implementering av projektresultat.
 5. Genus och mångfaldsperspektiv när dessa är relevanta för projektets frågeställningar.
 6. Etiska aspekter

Krav på sökande

Huvudsökande/projektledare måste ha avlagt doktorsexamen vid det datum då ansökan lämnas in samt vara anställd hos godkänd medelsförvaltare.

Budgetfrågor

Skolforskningsinstitutet följer i 2017 års utlysning UVK:s modell genom att låta det maximala beloppet som går att söka för ett projekt vara 1,5 miljoner kronor per år i medeltal. Det vill säga maximalt totalt 4,5  miljoner kronor (inklusive indirekta kostnader) för en treårsperiod.

I ansökan ska det framgå om huvudsökande/projektledaren har sökt eller kommer att söka annan finansiering för projektet – eller redan blivit beviljad medel från annan finansiär.

Preliminär tidsplan

 • Utlysningen öppnade 28 mars kl. 14.00.
 • Utlysningen stängde 16 maj kl. 14.00.
 • Beslut om vilka som beviljas bidrag kommer att fattas i slutet av oktober.
 • Besluten kommer att kommuniceras i början av november.

Godkänd medelsförvaltare

Den som söker forskningsbidrag från Skolforskningsinstitutet måste ha en godkänd medelsförvaltare, annars avvisas ansökan utan vidare granskning. Om medelsförvaltaren inte redan är godkänd bör en ansökan om att bli godkänd göras snarast.

Läs mer under fliken Medelsförvaltare

Finansierade projekt 2016

Finansierade forskningsprojekt 2016

För mer information kontakta

forskningsansokan@skolfi.se