Forskningssammanställningar | Skolforskningsinstitutet

Forskningssammanställningar

Skolforskningsinstitutets forskningssammanställningar är i första hand till för förskollärare, lärare och andra verksamma i skolan. De riktar sig också till beslutsfattare som på olika sätt kan främja goda förutsättningar för en undervisning på vetenskaplig grund.

Olika typer av forskningssammanställningar

Systematiska forskningssammanställningar

Arbetet med en systematisk forskningssammanställning innebär att analysera och sammanställa forskning inom ett avgränsat område i syfte att besvara en på förhand specificerad frågeställning. Resultatet ska utgöras av den bästa tillgängliga internationella forskningen på området vid den tidpunkt då arbetet genomförs. Vid Skolforskningsinstitutet arbetar vi med tre typer av av systematiska forskningssammanställningar: systematiska översikter, metaöversikter och systematiska kartläggningar.

En systematisk översikt är en sammanställning av flera enskilda studier. I en systematisk översikt ingår det att göra en syntes av de ingående studiernas resultat, där ambitionen är att bringa samman  forskningsresultaten till en helhet.

En metaöversikt är en typ av systematisk översikt där underlaget utgörs av andra systematiska översikter. Metaöversikten är alltså en form av översikt av översikter och bygger därigenom ofta på ett stort antal enskilda studier.

En systematisk kartläggning är inriktad på att kategorisera forskningen och har inte som mål att göra en syntes av forskningsresultaten. Den kan därför utgå från en bredare frågeställning än vad den systematiska översikten eller metaöversikten normalt gör.

Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar

För att ta tillvara ytterligare vetenskaplig kunskap som vi bedömer kan vara till nytta för de verksamma inom svensk förskola och skola, bevakar Skolforskningsinstitutet internationella systematiska forskningssammanställningar av typerna beskrivna ovan. Vi sammanfattar forskningssammanställningen och kommenterar den ur ett svenskt perspektiv. För att underlätta kvalitetssäkringsarbetet väljer vi sammanställningar som är publicerade i utvalda och välrenommerade källor.

Skolforskningsinstitutet fördjupar

Förskolans och skolans verksamma efterfrågar fördjupad kunskap om hur forskning kan förstås, värderas och användas. I serien Skolforskningsinstitutet fördjupar är det inte forskningsresultat i sig som står i fokus; i stället är ambitionen att beskriva vad olika forskningsintressen och -metoder kan bidra med för typ av kunskap och hur den kan användas. Syftet är att skapa förutsättningar för lärare och förskollärare att kunna ta del av och använda forskningsresultat för att utveckla sin undervisning.

Läs, lyssna och inspireras

I Skolforskningsportalen finns olika hjälpmedel och inspirationskällor för att upptäcka, utforska och lära sig mer om våra forskningssammanställningar.

Read about our Research Summaries in English.