Forskningssammanställningar | Skolforskningsinstitutet

Forskningssammanställningar

Skolforskningsinstitutets forskningssammanställningar är i första hand till för förskollärare, lärare och andra verksamma i skolan. De riktar sig naturligtvis också till beslutsfattare som på olika sätt kan främja goda förutsättningar för att bedriva skolans undervisning på vetenskaplig grund.

Olika typer av forskningssammanställningar

Systematisk översikt

Arbetet med en systematisk översikt innebär att sammanställa och analysera  forskning inom ett väl avgränsat område i syfte att besvara en på förhand specificerad frågeställning. Resultatet ska utgöras av den bästa tillgängliga internationella forskningen på området vid den tidpunkt då översikten framställs.

Arbetsgången för Skolforskningsinstitutets systematiska översikter

Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar

Skolforskningsinstitutet bevakar internationella forskningsöversikter för att kunna ta tillvara vetenskaplig kunskap som kan vara till nytta för de verksamma inom svensk förskola och skola.

Skolforskningsinstitutet fördjupar

I serien sätter vi forskningen i ett sammanhang, i syfte att lärare i stor grad ska kunna ta del av och använda forskningsresultat för att utveckla sin undervisning.

Läs, lyssna och inspireras

I Skolforskningsportalen finns olika hjälpmedel och inspirationskällor för att upptäcka, utforska och lära sig mer om våra forskningssammanställningar.

Read about our Research Summaries in English.