Forskningssammanställningar

Skolforskningsinstitutets forskningssammanställningar är i första hand till för förskollärare och lärare. De riktar sig naturligtvis också till beslutsfattare som på olika sätt kan främja goda förutsättningar för att bedriva skolans undervisning på vetenskaplig grund.

Olika typer av forskningssammanställningar

Systematisk översikt

Arbetet med en systematisk översikt innebär att sammanställa och analysera  forskning inom ett väl avgränsat område i syfte att besvara en på förhand specificerad frågeställning. Resultatet ska utgöras av den bästa tillgängliga internationella forskningen på området vid den tidpunkt då översikten framställs. De kallas ibland kunskapsutvärderingar eller systematiska litteraturöversikter.

Kartläggning av befintlig forskning

En kartläggning utgår från en bredare frågeställning än den systematiska översikten och är mer utforskande, beskrivande och tydligt konfigurerande till sin natur. Kartläggningen avgränsas inte med avseende på forskningsansats eller studieupplägg och har inte som mål att göra synteser av forskningsresultaten.

Relevans- och kvalitetsprövning av internationella forsknings­sammanställningar

Skolforskningsinstitutet granskar internationella systematiska översikter för att ta reda på

  • hur relevanta de är för de verksamma inom svensk skola och
  • vilken kvalitet de håller.

 

Under institutets tre första år låg fokus på systematiska översikter och under 2018 påbörjades även ett arbete med kartläggningar samt relevans- och kvalitetsprövningar.

Hur genomför man en systematisk översikt?

Arbetet präglas framför allt av systematik och transparens. Det innebär bland annat att

  • arbetet utgår från en eller flera tydliga frågeställningar
  • arbetet följer ett tydligt protokoll och dokumenteras
  • alla arbetsmoment och resonemang redovisas, till exempel sökning, urval, bedömning av studiekvalitet och syntes
  • all relevant forskning söks och beaktas.

Syftet med öppet redovisade och strukturerade metoder för att identifiera, välja ut och sammanställa forskningsresultat är att minimera risken för att slump eller godtycklighet ska påverka resultaten. Det ska också vara möjligt att följa och värdera arbetet som lett fram till urvalet av forskning och sammanställningen av resultaten.

Arbetsgång för institutets systematiska översikter

Arbetsgång systematiska översikter

I arbetet, som bedrivs med hjälp av ett antal personer med olika expertis, strävar man alltid efter att kunna presentera så säkra och opåverkade slutsatser som möjligt. Dessa kan sedan ligga till grund för professionella bedömningar i praktiken.

En systematisk översikt bör revideras efter ungefär tre år.