Försöksverksamhetens första omgång 2016–2017 | Skolforskningsinstitutet

Försöksverksamhetens första omgång 2016–2017

Skolforskningsinstitutets försöksverksamhet bedrivs som ett samverkansprojekt. De deltagande lärarna läser först en kurs i evidensbasering vid Göteborgs universitet och därefter prövar och utvärderar de metoder och arbetssätt i Skolforskningsinstitutets systematiska översikter.

Nio lärare från åtta skolor deltog i den första omgången. Lärarnas deltagande i Försöksverksamheten uppgick till 50 procent under höstterminen 2016 och minst 40 procent under vårterminen och höstterminen 2017, vilket varje rektor hade godkänt. Lärarna som deltog arbetar på följande skolor:

 • Broholmsskolan, Lidköping
 • Bränningeskolan, Habo
 • Haboskolan, Habo
 • Järfälla gymnasium, Järfälla
 • Lerums gymnasium, Lerum
 • NTI-gymnasiet, Stockholm
 • Stenkulans skola, Lerum
 • Särö skola, Kungsbacka

 

Deltagarna i försöksverksamhetens första omgång tillsammans med Lena Adamson, direktör för Skolforskningsinstitutet 2015–2018

Deltagarna i Försöksverksamhetens första omgång tillsammans med Lena Adamson, direktör 2015–2018.

Teori och praktik i samverkan

Den första terminen läste lärarna en kurs vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet: GU9, Evidens i praktiken: förändring av verksamheter utifrån evidens, 15 hp.

Den andra terminen ägnade deltagarna åt att läsa systematiska översikter och primärstudier, vilka man senare diskuterade och gav återkoppling under ett seminarium på Skolforskningsinstitutet.

Under den tredje och avslutande terminen gick lärarna ytterligare en kurs vid Göteborgs universitet, Projektarbete: uppföljning av verksamhetsförändring , 7,5 hp. I kursen ingick att genomföra ett projektarbete för att sätta teorin i praktik. Morten Sager, lektor i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet, är kursansvarig och har skött lärarnas vetenskapliga handledning.

Pröva utvalda arbetssätt – lokala förutsättningar för att använda systematiska översikter

Lärarna genomförde projekten på den egna skolan. Syftet var dels att försöka förbättra kunskaper och arbetssätt och studera förändringen, dels att öka förståelsen för lokala förutsättningar att använda systematiska översikter.

I projektarbetet utgick deltagarna från Skolforskningsinstitutets tre första systematiska översikter. Några exempel på projektarbeten:

 • Helklassdialoger i matematik – en rapport om ett lokalt förändringsarbete på vetenskaplig grund.
 • Digitala lärresurser i undervisningen – effekter av ett matematiskt förändringsarbete.
 • Vad händer när feedback tydligt kopplas till kunskapskraven? Systematisk prövning av resultat från översikten Feedback på skrivutveckling.

Uppföljning av projektarbetet

Lärarna hade som uppgift att undersöka och/eller mäta den förändring som åstadkommits genom arbetet. De flesta lärare använde experimentliknande upplägg med för- och eftertest, intervention, experimentgrupp och kontrollgrupp för att studera och dokumentera förändringar. Andra genomförde en viss förändring i undervisningen och undersökte utfallet i efterhand med hjälp av enkäter, intervjuer eller observationer.

De mätbara resultaten av förändringsarbetet varierade. En del lärare uppmätte positiva förändringar i sina experimentgrupper, andra kunde se kvalitativa förändringar som inte låter sig mätas. En av lärarna, som utgick från översikten om klassrumsdialog, konstaterar i sin rapport att interventionen varit alltför begränsad för man skulle kunna mäta förändringar, men att eleverna själva uppgav att de blivit bättre på att ställa frågor till varandra när de förde samtal i mindre grupper.

Några deltagare kommer kunna driva utvecklingen av undervisningen vidare på skolan under arbetstid.

Arbeta systematiskt med utveckling

Flera lärare som deltagit i Försöksverksamheten framhåller att en av de stora vinsterna med att delta i projektet varit den möjlighet som det ger att arbeta systematiskt med utveckling av undervisningen.

Under Försöksverksamhetens första omgång har det framkommit att skolor där det finns en befintlig struktur – och tid – för utvecklingsarbete har större möjligheter att tillgodogöra sig innehållet i en systematisk översikt. På institutet har vi dragit värdefulla lärdomar om vad lärare uppskattar och använder sig av i en systematisk översikt.

Deltagarnas egna berättelser

I en artikel från AcadeMedia berättar två av lärarna, Nicholas Geber och Cristina Jarl från NTI-Gymnasiet i Stockholm, om sina upplevelser av arbetet.

Både Nicholas och Cristina tycker att de utvecklas genom att vara med i Försöksverksamheten.

– Man blir mer medveten om sin undervisning och de val man gör. Jag blir också mer nyfiken på att testa nya saker, våga släppa min planering lite, känna av elevgrupper och se hur saker tas emot. Det låter lite klyschigt, men att ta den tiden till att tänka över sin undervisning är utvecklande. Samtidigt måste man stänga av då och då och köra på sina metoder och arbetssätt, där kan det ibland bli en krock, säger Cristina Jarl.