Muntlig kommunikation i moderna språk | Skolforskningsinstitutet

Muntlig kommunikation i moderna språk

Övergripande syfte

Denna översikt har som övergripande mål att ge lärare vetenskapligt stöd kring utformandet av undervisning i moderna språk som får elever att lära sig kommunicera muntligt på målspråket. Den preliminära frågeställningen lyder:

  • Vad kännetecknar undervisning i främmande språk som främjar utveckling av muntlig kommunikation?

Bakgrund

Det finns många fördelar med att lära sig flera språk. Det kan vara till nytta för studier, arbetsliv, i sociala sammanhang, men också för att ge olika perspektiv på omvärlden (Skolverket, 2022). Senast i årskurs 6 i svensk skola är det dags för elevernas språkval, inför språkundervisningen. I Skolinspektionens granskning från 2021, uppmärksammas brister inom undervisningen i moderna språk (Skolinspektionen, 2022). I rapporten beskrivs bland annat att målspråket används för lite i undervisningen. Eleverna ges enligt granskningen få möjligheter att öva sig i att uppfatta och tala målspråket under lektionerna.

Vi bedömer att det finns ett behov av att sammanställa studier av lärares metoder och arbetssätt som främjar elevers muntliga kommunikation i moderna språk.

Nuläge i projektet

Arbetet med systematiska forskningssammanställningar går över tid genom flera faser, från inventering av lärares och förskollärares behov av kunskap från forskningen fram till resultat och slutsatser. Figuren visar i vilken fas detta projekt är i. Läs mer om vår metod på vår webbplats Skolforskningsportalen.

Infografik som visar alla steg från Behovsinventering och förstudie till Sammanställning av resultat och slutsatser. Rutan Relevans- och kvalitetsbedömning är markerad.

Projektgrupp

Externa forskare

Berit Aronsson, universitetslektor, Umeå universitet

Rakel Österberg, universitetslektor, Stockholms universitet

Från Skolforskningsinstitutet

Alva Appelgren, fil.dr, projektledare

Elín Hafsteinsdóttir, fil.dr, biträdande projektledare

Lisa Jonsson, informationsspecialist

Catarina Melin, projektassistent

För mer information, kontakta