Pågående systematiska översikter | Skolforskningsinstitutet

Pågående systematiska översikter

Skolforskningsinstitutet arbetar med flera systematiska översikter parallellt.

Read about our Ongoing Systematic Reviews in English.

Lärares ledarskap för att främja studiero i klassrummet

Lärares arbete för att skapa studiero i klassrummet handlar till stor del om ledarskap. Förutom att vara specialist på det egna ämnet och hur man bäst undervisar i det behöver lärare också kunna utöva ett ledarskap i klassrummet. Det kan handla om hur man hanterar till exempel otrygghet i gruppen, elever som stör andra elever, återkommande sen ankomst eller passivitet på lektioner.

Meningsfull fritid för elevers utveckling och lärande i fritidshem

Fritidshemsverksamhet har lyfts fram av flera källor, bland annat skolmyndigheter och forskare. Det övergripande uppdraget är att komplettera skolan och stimulera elevernas utveckling och lärande samt att erbjuda en meningsfull fritid. Hur fritidshemslärare kan skapa en miljö där både lärande och socialt samspel utvecklas samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid blir en viktig fråga.

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll

Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) är komplexa tvärvetenskapliga frågor med en tydlig naturvetenskaplig komponent och där olika vägval kan påverka våra liv och miljön på olika sätt. Frågorna omfattar värderingsmässiga aspekter och tänkbara vägval eller lösningar kännetecknas av att sakna ett tydligt rätt eller fel.  Sammanställningen av forskning om SNI i undervisningen planeras att göras i form av en systematisk kartläggning.

Att utforma läxor som bidrar till likvärdiga förutsättningar för elevers lärande

I denna översikt sammanställs studier med inriktning på hur läxor kan utformas för att främja likvärdighet för alla elevers lärande. Översikten tar upp frågor som rör olika sorters läxor för olika ämnen och årskurser. Detta kan ge ett värdefullt bidrag till lärare med olika ämnesinriktningar inom grundskolan i arbetet med läxor.