Pågående systematiska översikter

Skolforskningsinstitutet arbetar för närvarande med fem systematiska översikter.

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

Laborationer i form av praktiska undersökningar är viktiga arbetssätt för att söka kunskap om vår fysiska omvärld inom den naturvetenskapliga traditionen. Laborationer utgör också en central del av undervisningen i naturvetenskapsämnena i skolan. I laborationen kombineras flera lärandemål på så sätt att den ska ge elever både ämneskunskaper och en möjlighet att diskutera och lära sig naturvetenskapliga arbetssätt.

Svårigheter i det sociala samspelet inom ämnet idrott och hälsa

Det sociala samspelet utgör en betydande del i ämnet idrott och hälsa. Elevers rörelseförmågor och samarbetsförmåga utvecklas när de interagerar med varandra. För elever som möter svårigheter i det sociala samspelet kan idrottslektionen bli en stor utmaning. Denna översikt tar upp studier som har analyserat undervisningens utformning i syfte att öka elevers vilja att delta.

Kritiskt tänkande och källkritik i samhällskunskap

Skolan har ett dubbelt uppdrag som består av att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. För att lyckas med demokratiuppdraget är undervisningen i samhällskunskap av central betydelse. Det är här som elever lär sig att kritiskt granska och relatera till politisk information och andra typer av riktade budskap som möter dem i ett komplex värld av analoga och digitala medier. Denna systematiska översikt kan ge lärare mer kunskap om undervisningsmetoder som stärker elevers förmåga till kritiskt tänkande och källkritik.

Lek och utforskande i förskolans undervisning inom kunskapsområdet naturvetenskap

Naturvetenskap är ett kunskapsområde som under senare år fått en mer framskjuten plats i förskolans läroplan och förskolans uppdrag om naturvetenskap har förstärkts. Översikten inriktas mot lek och utforskande. Lek är grunden för utveckling och lärande i förskolan. Men även utforskande, undersökande och experimenterande aktiviteter är viktiga delar av förskolans didaktik, liksom viktiga delar av det naturvetenskapliga kunskapsområdet.

Lärares ledarskap för att främja studiero i klassrummet

Lärares arbete för att skapa studiero i klassrummet handlar till stor del om ledarskap. Förutom att vara specialist på det egna ämnet och hur man bäst undervisar i det behöver lärare också kunna utöva ett ledarskap i klassrummet. Det kan handla om hur man hanterar till exempel otrygghet i gruppen, elever som stör andra elever, återkommande sen ankomst eller passivitet på lektioner.