Pågående systematiska översikter

Skolforskningsinstitutet arbetar för närvarande med fyra systematiska översikter.

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

Laborationer i form av praktiska undersökningar är viktiga arbetssätt för att söka kunskap om vår fysiska omvärld inom den naturvetenskapliga traditionen. Laborationer utgör också en central del av undervisningen i naturvetenskapsämnena i skolan. I laborationen kombineras flera lärandemål på så sätt att den ska ge elever både ämneskunskaper och en möjlighet att diskutera och lära sig naturvetenskapliga arbetssätt.

Svårigheter i det sociala samspelet inom ämnet idrott och hälsa

Det sociala samspelet utgör en betydande del i ämnet idrott och hälsa. Elevers rörelseförmågor och samarbetsförmåga utvecklas när de interagerar med varandra. För elever som möter svårigheter i det sociala samspelet kan idrottslektionen bli en stor utmaning. Denna översikt tar upp studier som har analyserat undervisningens utformning i syfte att öka elevers vilja att delta.

Kritiskt tänkande och källkritik i samhällskunskap

Skolan har ett dubbelt uppdrag som består av att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. För att lyckas med demokratiuppdraget är undervisningen i samhällskunskap av central betydelse. Det är här som elever lär sig att kritiskt granska och relatera till politisk information och andra typer av riktade budskap som möter dem i ett komplex värld av analoga och digitala medier. Denna systematiska översikt kan ge lärare mer kunskap om undervisningsmetoder som stärker elevers förmåga till kritiskt tänkande och källkritik.

Lek och utforskande i förskolans undervisning inom kunskapsområdet naturvetenskap

Naturvetenskap är ett kunskapsområde som under senare år fått en mer framskjuten plats i förskolans läroplan och förskolans uppdrag om naturvetenskap har förstärkts. Lek är grunden för utveckling och lärande i förskolan, även utforskande, undersökande och experimenterande aktiviteter är viktiga delar av förskolans didaktik. Översikten kommer att inriktas mot naturvetenskap då själva undersökandet också kan ses som en viktig del av det naturvetenskapliga kunskapsområdet.