Pågående systematiska översikter

Skolforskningsinstitutet arbetar för närvarande med tre systematiska översikter.

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

Laborationer i form av praktiska undersökningar är viktiga arbetssätt för att söka kunskap om vår fysiska omvärld inom den naturvetenskapliga traditionen. Laborationer utgör också en central del av undervisningen i naturvetenskapsämnena i skolan. I laborationen kombineras flera lärandemål på så sätt att den ska ge elever både ämneskunskaper och en möjlighet att diskutera och lära sig naturvetenskapliga arbetssätt.

Svårigheter i det sociala samspelet inom ämnet idrott och hälsa

Det sociala samspelet utgör en betydande del i ämnet idrott och hälsa. Elevers rörelseförmågor och samarbetsförmåga utvecklas när de interagerar med varandra. För elever som möter svårigheter i det sociala samspelet kan idrottslektionen bli en stor utmaning. Denna översikt tar upp studier som har analyserat undervisningens utformning i syfte att öka elevers vilja att delta.