Pågående systematiska översikter

Skolforskningsinstitutet arbetar för närvarande med tre systematiska översikter.

Individanpassad vuxenutbildning

Det övergripande syftet är sammanställa och syntetisera forskning om vad som kännetecknar individanpassad undervisning som möter vuxna elevers olikheter.  För att möta mångfald och heterogenitet har individanpassning blivit ett centralt begrepp inom vuxenutbildning, vilket ställer krav på lärare att hitta bra arbetssätt och metoder för att möta varje elev på bästa sätt.

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

Laborationer i form av praktiska undersökningar är viktiga arbetssätt för att söka kunskap om vår fysiska omvärld inom den naturvetenskapliga traditionen. Laborationer utgör också en central del av undervisningen i naturvetenskapsämnena i skolan. I laborationen kombineras flera lärandemål på så sätt att den ska ge elever både ämneskunskaper och en möjlighet att diskutera och lära sig naturvetenskapliga arbetssätt.

Svårigheter i det sociala samspelet inom ämnet idrott och hälsa

Det sociala samspelet utgör en betydande del i ämnet idrott och hälsa. Elevers rörelseförmågor och samarbetsförmåga utvecklas när de interagerar med varandra. För elever som möter svårigheter i det sociala samspelet kan idrottslektionen bli en stor utmaning. Denna översikt tar upp studier som har analyserat undervisningens utformning i syfte att öka elevers vilja att delta.