Pågående systematiska översikter

Skolforskningsinstitutet arbetar för närvarande med fem systematiska översikter.

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning för andraspråkselever – med fokus naturvetenskap

För många av de elever som har ett annat modersmål än svenska innebär skolspråket, det delvis ämnesspecifika språk som används i undervisningen, en särskild utmaning. För en kontinuerlig kunskapsutveckling behöver därför språket stödjas i alla ämnen. Översikten fokuserar specifikt på språkutvecklande arbetssätt inom ramen för de naturvetenskapliga skolämnena.

Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Läsförståelse är en central komponent i elevers läsförmåga. Både verksamma lärare och forskare på området har dock pekat på att det saknas kunskap om hur läsundervisningen kan struktureras för att utveckla elevers förmåga att till exempel tolka och analysera texter. Därför fokuserar denna översikt på hur lärare kan arbeta med undervisning om lässtrategier som ett specifikt arbetssätt för att främja elevers läsförståelse.

Lek i förskolan

Syftet med översikten är att sammanställa forskning om hur förskollärare och annan personal i förskolan kan utveckla arbetssätt och lärmiljöer som främjar barns lek. Vi inriktar översikten mot barns sociala förmågor och inkluderar förutom förskola även förskoleklass.

Individanpassad vuxenutbildning

Det övergripande syftet är sammanställa och syntetisera forskning om vad som kännetecknar individanpassad undervisning som möter vuxna elevers olikheter.  För att möta mångfald och heterogenitet har individanpassning blivit ett centralt begrepp inom vuxenutbildning, vilket ställer krav på lärare att hitta bra arbetssätt och metoder för att möta varje elev på bästa sätt.

Laborationer i naturvetenskapsundervisningen

Laborationer i form av praktiska undersökningar är viktiga arbetssätt för att söka kunskap om vår fysiska omvärld inom den naturvetenskapliga traditionen. Laborationer utgör också en central del av undervisningen i naturvetenskapsämnena i skolan. I laborationen kombineras flera lärandemål på så sätt att den ska ge elever både ämneskunskaper och en möjlighet att diskutera och lära sig naturvetenskapliga arbetssätt.