Pågående systematiska översikter

Skolforskningsinstitutet arbetar med flera systematiska översikter parallellt.

Read about our Ongoing Systematic Reviews in English.

Lek och utforskande i förskolans undervisning inom kunskapsområdet naturvetenskap

Naturvetenskap är ett kunskapsområde som under senare år fått en mer framskjuten plats i förskolans läroplan och förskolans uppdrag om naturvetenskap har förstärkts. Översikten inriktas mot lek och utforskande. Lek är grunden för utveckling och lärande i förskolan. Men även utforskande, undersökande och experimenterande aktiviteter är viktiga delar av förskolans didaktik, liksom viktiga delar av det naturvetenskapliga kunskapsområdet.

Lärares ledarskap för att främja studiero i klassrummet

Lärares arbete för att skapa studiero i klassrummet handlar till stor del om ledarskap. Förutom att vara specialist på det egna ämnet och hur man bäst undervisar i det behöver lärare också kunna utöva ett ledarskap i klassrummet. Det kan handla om hur man hanterar till exempel otrygghet i gruppen, elever som stör andra elever, återkommande sen ankomst eller passivitet på lektioner.

Meningsfull fritid för elevers utveckling och lärande i fritidshem

Fritidshemsverksamhet har lyfts fram av flera källor, bland annat skolmyndigheter och forskare. Det övergripande uppdraget är att komplettera skolan och stimulera elevernas utveckling och lärande samt att erbjuda en meningsfull fritid. Hur fritidshemslärare kan skapa en miljö där både lärande och socialt samspel utvecklas samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid blir en viktig fråga.