Pågående systematiska översikter

Skolforskningsinstitutet arbetar med flera systematiska översikter parallellt.

Read about our Ongoing Systematic Reviews in English.

Kritiskt tänkande och källkritik i samhällskunskap

Skolan har ett dubbelt uppdrag som består av att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. För att lyckas med demokratiuppdraget är undervisningen i samhällskunskap av central betydelse. Det är här som elever lär sig att kritiskt granska och relatera till politisk information och andra typer av riktade budskap som möter dem i ett komplex värld av analoga och digitala medier. Denna systematiska översikt kan ge lärare mer kunskap om undervisningsmetoder som stärker elevers förmåga till kritiskt tänkande och källkritik.

Lek och utforskande i förskolans undervisning inom kunskapsområdet naturvetenskap

Naturvetenskap är ett kunskapsområde som under senare år fått en mer framskjuten plats i förskolans läroplan och förskolans uppdrag om naturvetenskap har förstärkts. Översikten inriktas mot lek och utforskande. Lek är grunden för utveckling och lärande i förskolan. Men även utforskande, undersökande och experimenterande aktiviteter är viktiga delar av förskolans didaktik, liksom viktiga delar av det naturvetenskapliga kunskapsområdet.

Lärares ledarskap för att främja studiero i klassrummet

Lärares arbete för att skapa studiero i klassrummet handlar till stor del om ledarskap. Förutom att vara specialist på det egna ämnet och hur man bäst undervisar i det behöver lärare också kunna utöva ett ledarskap i klassrummet. Det kan handla om hur man hanterar till exempel otrygghet i gruppen, elever som stör andra elever, återkommande sen ankomst eller passivitet på lektioner.

Meningsfull fritid för elevers utveckling och lärande i fritidshem

Fritidshemsverksamhet har lyfts fram av flera källor, bland annat skolmyndigheter och forskare. Det övergripande uppdraget är att komplettera skolan och stimulera elevernas utveckling och lärande samt att erbjuda en meningsfull fritid. Hur fritidshemslärare kan skapa en miljö där både lärande och socialt samspel utvecklas samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid blir en viktig fråga.