Pågående systematiska översikter | Skolforskningsinstitutet

Pågående systematiska översikter

Skolforskningsinstitutet arbetar med flera systematiska översikter parallellt.

Read about our Ongoing Systematic Reviews in English.

Lärares ledarskap för att främja studiero i klassrummet

Lärares arbete för att skapa studiero i klassrummet handlar till stor del om ledarskap. Förutom att vara specialist på det egna ämnet och hur man bäst undervisar i det behöver lärare också kunna utöva ett ledarskap i klassrummet. Det kan handla om hur man hanterar till exempel otrygghet i gruppen, elever som stör andra elever, återkommande sen ankomst eller passivitet på lektioner.

Meningsfull fritid för elevers utveckling och lärande i fritidshem

Fritidshemsverksamhet har lyfts fram av flera källor, bland annat skolmyndigheter och forskare. Det övergripande uppdraget är att komplettera skolan och stimulera elevernas utveckling och lärande samt att erbjuda en meningsfull fritid. Hur fritidshemslärare kan skapa en miljö där både lärande och socialt samspel utvecklas samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid blir en viktig fråga.