Digitala resurser i matematikundervisningen

Övergripande fråga

Syftet med den systematiska översikten är att sammanställa forskning om digitala resurser, använda inom ramen för skolans och förskolans verksamhet, för att utveckla barns och elevers matematiska kunnande.

Nuläge i projektet

Arbetsgång systematiska översikter, sammanställning

Bakgrund

Det finns en rad olika arbetssätt där digitala resurser kan användas i matematikundervisningen. Det kan exempelvis handla om it-verktyg för att göra beräkningar, skapa diagram och figurer eller för att jobba med statistik. Antalet lek- och lärapplikationer för datorplatta, ofta riktade mot yngre elever eller barn i förskolan, likväl som webbaserade verktyg växer ständigt.

Inom matematik finns också så kallade dynamiska program. Dessa syftar till att ge förutsättningar för ett mer laborativt och undersökande arbetssätt. Det kan då till exempel handla om att eleven med hjälp av programmen själv får upptäcka olika matematiska samband som stimulerar till att föra matematiska resonemang samt att formulera egna undersökningsfrågor.

Den digitala teknikens genomslag i svenska skolan under senare år verkar hittills inte ha påverkat matematikundervisningen i särskilt stor utsträckning. Dator eller datorplatta används ännu sällan på matematiklektionerna och det är relativt ovanligt att elever använder digitala resurser för matematikrelaterade skoluppgifter.

Användning av digitala resurser i matematikundervisningen är ett område som har potential att beröra många. Såväl verksamma som centrala aktörer vittnar om att det finns ett stort behov av tillförlitlig kunskap om hur digitala resurser kan användas på ett genomtänkt sätt i ett pedagogiskt sammanhang. Vidare är matematik ett ämne där svenska elever har tappat stort enligt såväl de internationella undersökningarna som den nationella statistiken.

Projektgrupp

Projektet genomförs av en projektgrupp bestående av externa forskare och medarbetare vid Skolforskningsinstitutet.

Externa forskare

  • Agneta Gulz, professor, filosofiska institutionen, Lunds universitet och institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet
  • Ola Helenius, fil.dr, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet och institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro universitet*
  • Anette Jahnke, fil.dr, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, Göteborgs universitet*

Från Skolforskningsinstitutet

  • Johan Wallin, fil.dr, projektledare
  • Elín Hafsteinsdóttir, fil.dr, biträdande projektledare
  • Eva Bergman, informationsspecialist
  • Maria Bergman, projektassistent

För mer information kontakta

Johan WJohan Wallin
projektledare, fil.dr
telefon: 08-523 29 810
e-post: johan.wallin@skolfi.se


 

* Ola Helenius (OH) och Anette Jahnke (AJ) deltar som en part i arbetet med att granska forskningslitteratur, det vill säga Ola Helenius och Anette Jahnke kommer inte att utföra av varandra oberoende granskningar där krav på oberoende ställs.