En tillgänglig lärmiljö för alla inom ämnet idrott och hälsa – med fokus på det sociala samspelet

Övergripande fråga

Den fråga som vi vill besvara med översikten lyder: Hur kan undervisningen i idrott och hälsa utformas så att elever, som möter svårigheter i det sociala samspelet, ges goda förutsättningar för delaktighet, utveckling och lärande?

Nuläge i projektet

Bild som visar arbetsgången där rutan för sammanställning av resultat och slutsatser är markerad för systematiska översikten om svårigheter i det sociala samspelet inom idott och hälsa

Bakgrund

Lärare behöver stöd i att anpassa idrottsundervisningen så att alla elever ska kunna och vilja delta. I idrottsundervisningen finns flera moment som kan upplevas stressande för eleven. Lagspel, tävlingsmoment, tydliga jämförelser av prestation, hög musik och skifte mellan olika aktiviteter är några av de faktorer som kan ha betydelse för elevers deltagande i undervisningen. För många elever kan en idrottslektion bli en stor utmaning och kan bidra till stor frustration under idrottslektionen. Detta kan påverka undervisningen eller leda till en ovilja att delta.

I Skolforskningsinstitutets behovsinventering gav lärare uttryck för behovet av kunskap inom specialpedagogik särskilt vid undervisning av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fungerar annorlunda när det gäller att bearbeta information, vilket bland annat kan medföra svårigheter i sociala sammanhang. I lärmiljön möter lärare även elever med sociala svårigheter som många gånger inte har en diagnos.

Det sociala samspelet utgör en betydande del i ämnet idrott och hälsa. Elevers rörelseförmåga och samarbetsförmåga utvecklas när de interagerar med varandra. Denna översikt görs i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i syfte att ge idrottslärare en systematisk översikt av studier inom ämnet idrott och hälsa kopplad till svårigheter i det sociala samspelet.

Projektgrupp

Externa forskare

  • Kim Wickman, fil.dr, universitetslektor vid Umeå universitet
  • Kajsa Jerlinder, fil.dr, universitetslektor vid Högskolan i Gävle

Från Skolforskningsinstitutet

  • Alva Appelgren, fil.dr, projektledare
  • Karolina Fredriksson, fil.dr, biträdande projektledare
  • Aiko Nakano Hylander, fil.dr, informationsspecialist
  • Maria Bergman, projektassistent

Från Specialpedagogiska skolmyndigheten

  • Karin Fröding, fil.dr, biträdande projektledare

Den systematiska översikten presenteras i Svenska idrottslärarföreningens medlemstidning Idrott & hälsa nr 2 2019: Forskningsresultat sammanställs till idrottslärare

För mer information, kontakta

Alva Appelgren, fil.dr
forskare/projektledare
tel: 08-523 29 819
alva.appelgren@skolfi.se